1994/12 gegrond

M.W. van der Sluis tegen Skepter

In een brief van 6 december 1993 met 13 bijlagen heeft dr. M.W. van der Sluis te Assen (klager) een klacht ingediend tegen de heer M. Hulspas (betrokkene), hoofdredacteur van het tijdschrift Skepter.
Hierop is door de heer Hulspas bij brief van 21 maart 1994 gereageerd. Klager heeft vervolgens gerepliceerd in een brief van 4 april 1994 met 2 bijlagen.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 29 april 1994. Partijen zijn op die zitting niet verschenen.

De feiten

Het tijdschrift Skepter is een driemaandelijkse uitgave van de Stichting Skepsis, een stichting voor wetenschappelijk onderzoek van paranormale verschijnselen. In nummer 4 van jaargang 5, december 1992, is een artikel gepubliceerd van Peter Jenniskens en Casper ter Kuile, getiteld 'Geruchten uit Schotland' met de ondertitel 'het onderzoek naar de "dreun boven Friesland" '. Hierbij is ter illustratie een geografisch kaartje afgebeeld, waarop een schets is gemaakt. Bronvermelding en legenda van deze schetskaart ontbreken.

De standpunten van partijen

Klager stelt dat genoemde schetskaart van zijn hand is en maakt bezwaar tegen het feit dat daar door betrokkene gebruik van is gemaakt zonder zijn toestemming en zonder zijn naam, bron en legenda daarbij te noemen. Bovendien is het kaartje gebruikt bij een artikel met een geheel andere strekking dan waarvoor het kaartje bedoeld is.

Betrokkene geeft in zijn verweer toe, dat dit heeft plaatsgevonden. Hij betreurt dit, doch stelt dat een en ander het gevolg is geweest van een vergissing. Hij stelt voor in het maartnummer van Skepter het volgende erratum op te nemen:
Bij het artikel "Geruchten uit Schotland" van Peter Jenniskens en Casper ter Kuile (Skepter, december 1992) is op pg. 8 abusievelijk een illustratie opgenomen die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteurs viel. Het betreffende schetskaartje is afkomstig van dhr. M. van der Sluis.

Klager vindt deze tekst onvoldoende, nu de bijbehorende wetenschappelijke context ontbreekt. Hij geeft een formulering voor een uitgebreider erratum.

Beoordeling van de klacht

De Raad is van oordeel dat de publicatie van de schetskaart zonder toestemming van de maker en zonder vermelding van naam, bron en legenda onjuist is, zoals ook door betrokkene wordt toegegeven. Betrokkene heeft een rectificatie aangeboden, doch hiermee wordt naar het oordeel van de Raad onvoldoende tegemoet gekomen aan de bezwaren van klager. Daarin is immers niet duidelijk aangegeven in welke context en met welk oogmerk het kaartje van klager tot stand gekomen is. Van betrokkene kan overigens niet worden gevergd dat de door klager geformuleerde tekst onverkort wordt opgenomen.

Beslissing

De Raad acht de klacht gegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Skepter te publiceren.
Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 29 april 1994 door mr P.J. Boukema, voorzitter, mr T. Faber-de Heer, W.F. de Pagter, K. Wiese en W.H.K. Ammerlaan, leden, in tegenwoordigheid van mr I.H.J. Konings, secretaris.

RvdJ 1994, 12.