1993/8 ongegrond

Mark Jacobs tegen Leo Roggeveen

Bij brief van 23 februari 1993 met zes bijlagen heeft Mark Jacobs te Zoetermeer (klager) een klacht ingediend tegen Leo Roggeveen (betrokkene). Deze heeft op de klacht gereageerd in een brief van 30 maart

1993.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 25 juni 1993. Klager was in persoon aanwezig. Betrokkene had laten weten niet te zullen verschijnen.

DE FEITEN

In juni 1992 is in Zoetermeer een gymnastiekzaal afgebrand. Het college van B&W te Zoetermeer voelde er niet voor de zaal te laten herbouwen. Mede dankzij de inspanningen van een actiecomité is dat uiteindelijk toch gebeurd.

Klager was lid van dat actiecomité. Hij zond op 18 januari 1993 een fax aan Felix Rottenberg waarin hij meedeelt dat de PvdA-fractie van de gemeenteraad onderling van mening verschilt over het voor en tegen van herbouw. Klager heeft de fax verzonden met het oog op de zitting van de gemeenteraad van 25 januari 1993.

In de in Zoetermeer verschijnende editie van de Haagsche Courant/Het Binnenhof van dinsdag 26 januari 1993 is in de vaste rubriek "waargenomen" onder het kopje "Democratie" een commentaar verschenen van Leo Roggeveen over de actie van klager. Het commentaar eindigt met de volgende tekst.

"Deze actievoerder heeft zich van strijdmiddelen bediend die de democratie meer kwaad dan goed doen.
Een actievoerder die het in zijn hoofd haalt om te klikken bij het PvdA-hoofdbestuur (met een wel zeer persoonlijke lezing van de feiten) over de wijze waarop de plaatselijke fractie met een probleem worstelt, moet worden teruggefloten. Een actievoerder die hoopt dat PvdAvoorzitter Felix Rottenberg de Zoetermeerse sociaal-democraten een veeg uit de pan geeft, omdat ze de mening van Mark Jacobs niet delen, moet op zijn nummer worden gezet.
Waarom? Omdat 'ie niks begrijpt van het woord democratie."

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager acht het stukje van betrokkene beledigend, er komen onjuistheden in voor en ten onrechte is geen hoor en wederhoor toegepast. Volgens klager heeft hij met zijn fax aan Felix Rottenberg niet de bedoeling gehad te bewerkstelligen dat deze de PvdA-leden van de gemeenteraad een veeg uit de pan zou geven. Hij heeft alleen maar steun voor de goede zaak willen verwerven. Hij acht dat niet in strijd met de democratische beginselen. Wanneer betrokkene zich met hem had verstaan had hij de inhoud van zijn fax aan Rottenberg kunnen toelichten

Betrokkene heeft geantwoord dat de rubriek "waargenomen" gebruikt wordt voor kritische kanttekeningen bij kwesties, die te weinig gewicht hebben voor een hoofdredactioneel commentaar. Hij blijft bij zijn mening dat de fax van klager aan Rottenberg bedoeld is te bewerkstelligen dat Rottenberg zijn persoonlijke invloed zou aanwenden om de PvdA-fractie te overtuigen van het nut van herbouw van de gymnastiekzaal en dat klager door deze soloactie de democratische beginselen heeft geschonden.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht heeft betrekking op een aflevering van een vaste rubriek met commentaar op nieuwsfeiten. Betrokkene heeft in die rubriek zijn persoonlijke mening gegeven over het optreden van klager. Daar het om vaststaande en onbetwiste feiten ging, behoefde betrokkene geen wederhoor bij klager toe te passen. Hoezeer ook verschillend kan worden gedacht over het oordeel van betrokkene, dat de fax van klager aan Rottenberg getuigt van onbegrip voor de beginselen van democratie, toch meent de Raad dat betrokkene bij het verwoorden van deze mening niet de grenzen heeft overschreden van hetgeen, gelet op zijn journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene te bevorderen dat deze beslissing integraal of in samenvatting in de Haagsche Courant Het Binnenhof wordt gepubliceerd.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 25 juni 1993 door mr P.J. Boukema, voorzitter, mr G. Dullens, W.F. de Pagter, mevrouw A.G. Scherphuis en K. Wiese, leden, in tegenwoordigheid van mr A.C.M. Karsten, secretaris

RvdJ 1993, 8.