1993/3 ongegrond

George Mustert tegen René Torley Duwel en de hoofdredacteur van de Gooi- en Eemlander

In een brief van 19 februari 1992 met negen bijlagen heeft George Mustert (klager) een klacht ingediend tegen de journalist René Torley Duwel en Hans van Zenderen, hoofdredacteur van de Gooi- en Eemlander (betrokkenen). Deze laatste heeft op de klacht geantwoord in een brief van 24 augustus 1992 met twee bijlagen. Klager heeft schriftelijk gerepliceerd in een brief van 11 september 1992.

De Raad heeft op 5 februari 1993 over de klacht beslist op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling.

DE FEITEN

Om een einde te krijgen aan de uitzendingen van radiopiraten heeft de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post (HDTP) bewerkstelligd dat vijf Hilversumse radiopiraten per 2 maart 1992 een fusie zijn aangegaan met de lokale Hilversumse omroep Radio Hilversum. Het illegale radiostation Eldorado bleef buiten de fusie. Het was de bedoeling van de HDTP deze zender uit de lucht te halen door bij een inval de apparatuur in beslaR te nemen.

In de Gooi- en Eemlander van 13 en 14 februari 1992 is in drie verschillende artikelen aandacht besteed aan deze feiten.
In de artikelen van 13 februari komen de volgende passages voor.

"Bakker-Kromme bevestigt aanvankelijk dat verslaggever G. Mustert van Nieuwslijn haar heeft voorgesteld voor zijn nieuwe reportage een inval te doen bij een andere Hilversumse piraat. 'Hij heeft dat inderdaad voorgesteld, maar ik ga natuurlijk daarvoor niet speciaal manschappen vrijmaken.' Na overleg tussen Mustert en Bakker verklaart het districtshoofd dat Mustert alleen zou hebben verzocht om bij een al voorziene inval in Hilversum aanwezig te mogen zijn. Mustert zelf 'Dat laatste klopt. Ik heb alleen maar gevraagd die inval te mogen filmen. De suggestie dat ik om een inval zou hebben gevraagd, is ronduit bespottelijk'."
en
"Minder blij is verslaggever G. Mustert van Veronica's Nieuwslijn, die op 2 maart een landelijke primeur hoopte te brengen over deze zaak. Uit het gesprek dat deze krant vanochtend met Mustert had, mag op uitdrukkelijk verzoek van hem niets worden geciteerd; hij wenste ook niet door een journalist te worden 'verhoord'."

De in deze passages verstrekte informatie wordt herhaald in het artikel van 13 februari.

Op dezelfde dag is in de krant in de rubriek "Lezersmening" onder de kop "Artikel etherpiraten suggestief" een uitvoerige reactie opgenomen van klager. In die reactie wordt door klager benadrukt dat hij HDTP nimmer verzocht heeft een inval te doen bij een illegale zender ten behoeve van het televisieprogramma Nieuwslijn van Veronica, waar hij aan meewerkt.

In de Gooi- en Eemlander van 17 en 18 februari zijn drie ingezonden brieven opgenomen van Radio Hilversum, mevrouw mr M.C. Bakker-Kromme van de HDTP en de gefuseerde radiostations. Ook in al deze brieven wordt betoogd dat klager niet zelf om een inval ten behoeve van een uitzending van Nieuwslijn heeft gevraagd.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

In de klacht wordt door klager nogmaals aan de orde gesteld dat hij in artikelen in de Gooi- en Eemlander ten onrechte beschuldigd is van het vragen van een inval door de HDTP ten behoeve van een uitzending van het Veronica televisieprogramma Nieuwslijn. Klager is van oordeel dat betrokkene Torley Duwel deze beschuldiging niet had mogen opnemen omdat zijn vermeende verzoek niet met zoveel worden door de HDTP of anderen is bevestigd.

Betrokkenen hebben geantwoord dat de freelance journalist Peter Scholten het gerucht inzake het verzoek van Mustert overbracht. Het werd vervolgens bevestigd door iemand uit de Hilversumse piratenwereld. Toen Torley Duwel vervolgens contact zocht met mevrouw Bakker-Kromme van de HDTP bevestigde zij aanvankelijk dat Mustert haar het doen van een inval had voorgesteld. Later werd dit ontkend. Het verloop van de gebeurtenissen is in de artikelen uitvoerig belicht zodat de lezer zelf zijn conclusies kon trekken.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Betrokkene heeft niet de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op zijn journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is door in de
artikelen over de fusie van een aantal radiopiraten met een legale zender melding te maken van het gerucht dat betrokkene Torley Duwel de HDTP ZOU hebben verzocht een inval te doen bij een buiten de fusie gebleven illegale zender, teneinde opnamen van die inval te kunnen maken nu in dezelfde artikelen de ontkenning van dat verzoek is vermeld en nu in ingezonden brieven zeer uitvoerig aandacht is besteed aan de visie van klager. De lezers hebben daardoor een volledig beeld van de zaak gekregen.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkenen deze beslissing integraal of in samenvatting in de Gooi- en Eemlander te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 5 februari 1993 door mr P.J. Boukema, voorzitter, mr L. van Vollenhoven, mr T. Faber-De Heer, mr F. Kuitenbrouwer en mr D.T. Dalmolen, leden, in tegenwoordigheid van mr A.C.M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1993, 3.