1992/6 ongegrond

Djoeke Dortland tegen Th. de Jong en H.R. van Raalte (Goudsche Courant)

In een brief van 27 november 1991 met twee bijlagen heeft Djoeke Dortland te Gouda (klaagster) een klacht ingediend tegen de journalisten Th. de Jong en H.R. van Raalte (betrokkenen) wegens een publikatie in de Goudsche Courant.
Betrokkenen hebben op de klacht gereageerd in een brief van 23 december 1991 met twee bijlagen.

De Raad heeft over de zaak beslist op grond van de stukken derhalve zonder mondelinge behandeling op 27 maart 1992.

De feiten

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten.
In de Goudsche Courant van 9 november 1991 is onder de kop "Dia's van orchideeën in Catsveld" een berichtje geplaatst over een dia-avond.
"De Plantsoenendienst wil die (dia' s van orchideeën op het Catsveld - RvdJ) graag aan de bewoners laten zien. Daarom is een dia-avond georganiseerd op dinsdag 19 november in de nieuwe Buurtstee aan de Gildenburg."
Het berichtje eindigt met de volgende mededeling: "Wie meer over al deze activiteiten wil weten, kan contact opnemen met Djoeke Dortland van het Catsveld 91 (tel. 0182034265)."
Dit bericht werd ontleend aan een handgeschreven brief van klaagster, die bezorgd werd op de ongeveer 180 adressen van de Catsveld-buurt te Gouda. Deze brief eindigt met de volgende mededeling.
"Om organisatorische redenen hoor ik graag vooraf van u of u van plan bent te komen. Daarom graag uiterlijk 6 november a.s. onderstaand strookje retour in mijn brievenbus, of even een telefoontje."

De standpunten van partijen

Klaagster acht het onjuist dat haar brief is gebruikt voor een mededeling in de Goudsche Courant. Hierdoor is de brief bekend geraakt in een veel grotere kring dan de bedoeling was met als gevolg dat de capaciteit van het persoonlijk door haar gehuurde zaaltje te klein was, dat zij ongevraagd als informatiepunt moest fungeren en dat zij op de dia-avond voor een oppas in haar huis moest zorgen wegens het gevaar van inbraak door de openbare mededeling van haar afwezigheid.
Telefonisch overleg met de redacteuren De Jong en Van Raalte leidde niet tot een oplossing.

Betrokkenen hebben het volgende geantwoord.
1. Gezien de zeer ruime verspreiding van de brief mocht daaruit de wens tot algemene openbaarmaking afgeleid worden in combinatie met het feit dat in het septembernummer van de wijkkrant Bloemendaal (oplage 11.000 exemplaren) over dezelfde dia-avond werd bericht, zij het dat klaagster daarin niet als informatiepunt werd genoemd.
2. In de met klaagster gevoerde telefoongesprekken is niet geweigerd een nader bericht te plaatsen. Wel wezen betrokkenen op het feit dat de bekendmaking van de dia-avond zelf alsmede van de naam

van klaagster niet meer ongedaan kon worden gemaakt. Klaagster bood geen verzoektekst aan maar beëindigde het telefoongesprek.

Beoordeling van de klacht

Gezien de relatief hoge verspreidingsgraad van de brief van klaagster mochten betrokkenen over de uitnodiging tot het bijwonen van de in die brief genoemde dia-avond publiceren zonder daarmee de grenzen te overschrijden van hetgeen, gelet op hun journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is. De Raad overweegt hierbij dat door een andere publikatie de dia-avond ook al bekend was. Wel ware het beter geweest indien klaagster in het berichtje niet als contactadres was genoemd. Daar staat tegenover dat klaagster niet is ingegaan op het aanbod voor een rectificerende mededeling.

Beslissing

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkenen deze beslissing integraal of in samenvatting in de Goudsche Courant te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 27 maart 1992 door mr P.J. Boukema, voorzitter, mr L. van Vollenhoven, J. de Vries, mr F. Kuitenbrouwer en drs H.W.M. van Run, leden, in tegenwoordigheid van mr A.C.M. Karstens, secretaris.

RvdJ 1992, 6.