1991/10 ongegrond

H. Busscher tegen het Nieuwsblad van het Noorden

Per brief van 20 januari 1991 met drie bijlagen heeft H. Busscher te Groningen (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden, mr D. T. Dalmolen. Deze heeft op de klacht gereageerd per brief van 4 maart 1991.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 21 juni 1991 De Raad heeft met toestemming van partijen over de zaak beslist op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling.

De feiten

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten:
In het Nieuwsblad van het Noorden van 4 januari 1991 is in de daartoe bestemde rubriek een brief opgenomen van Henk Busscher te Groningen. Deze reageert daarin op een artikel uit de krant van 27 december 1990 over de gang van zaken bij de renovatie van een aantal huurhuizen in de Oranjewijk te Groningen. Klager is een van de huurders die geen prijs stelden op renovatie en bij wie alleen groot onderhoud werd verricht.
De brief bevat de volgende passage .

'Het is volkomen juist dat huurders die niets zagen in een renovatie, op een zeer kinderachtige manier worden gepest Afspraken worden niet nagekomen'.

De standpunten

De klacht betreft het feit dat de redactie uit de aangeboden brief van klager de laatste zin met betreking tot bovengenoemd citaat heeft weggelaten. Deze zin luid als volgt: 'In gewoon Nederlands uitgedrukt: een stelletje flikkers'. Klager is het daarmee niet eens omdat deze zin naar zijn mening niet beledigend was daar het woord 'flikkers' in deze context: niets anders betekende dan 'een gemene vent, die niet te vertrouwen is'
Betrokkene heeft geantwoord dat de redactie bedoelde zin onnodig kwetsend en beledigend vond, reden waarom deze is weggelaten. De strekking van de ingezonden brief werd hierdoor niet aangetast.

Beoordeling

De Raad is van oordeel dat betrokkene de zin kon opvatten als beledigend en deze derhalve op goede gronden heeft weggelaten.

Beslissing

De Raad acht de klacht ongegrond .

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in het Nieuwsblad van het Noorden te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 21 juni 1991 door mr W.D.H. Asser, voorzitter, J.F. de Pagter, J. de Vries, mr F. Kuitenbrouwer en mevrouw T.M. L├╝cker, leden, in tegenwoordigheid van mr A.C.M. Karsten, als secretaris.

RvdJ 1991, 10.