1990/1 ongegrond

C. DOYER TEGEN DE HOOFDREDACTEUR VAN AUTOVISIE

Per brief van 15 september 1989 met drie bijlagen heeft C. Doyer ing. te Bussum (klager) een klacht ingediend tegen Nico de Jong, hoofdredacteur van Autovisie (betrokkene). Betrokkene heeft in een ongedateerde brief met één bijlage op de klacht gereageerd. Hierop volgde een brief van klager van 27 oktober 1989 met vier bijlagen, van betrokkene van 18 januari 1990 en van klager van 25 januari 1990 met één bijlage .
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 5 februari 1990. Klager was in persoon aanwezig. Betrokkene had laten weten niet te kunnen verschijnen.

DE FEITEN

Klager is uitvinder van de zogenaamde Ionisatie-katalysator, te weten een inlaat-luchtbevochtiger voor automobielmotoren. De vinding heeft tot doel de trekkracht te verhogen en de roetuitstoot te verminderen.
In de aflevering van het tweewekelijks verschijnende blad Autovisie van 27 mei 1989 werd de vinding negatief besproken op grond van documentatie met betrekking tot de vinding. Naar aanleiding van deze publikatie verleende klager medewerking aan een test van de vinding door TNO in augustus 1989. De test viel negatief uit en werd besproken in Autovisie van 2 september 1989.
Voor het verschijnen van laatstgenoemde publikatie bood klager de volgende advertentie aan.
'Oei! Wat rijdt l-Cat fijn!
Scheutje spiritus tegen vet luchtfilter en waterdamp is het geheim van Doyer's
l-Cat. tot +25% trekkracht!
DHZ-plan f 30,- Doyer-Motor Bussum 02159-45265'.
Na het verschijnen van het artikel over de test bood klager de volgende advertentie aan.
'Doyer's weerwoord ontvangt U door een gefr.env. te sturen aan Doyer-Motor, 1404 BB
Bussum (02159-45265)'
Beide advertenties werden geweigerd wegens bezwaren van de hoofdredacteur van Autovisie.
In Autovisie van 14 oktober 1989 is in een artikel van betrokkene het verloop van de contacten met klager over zijn vinding, de test en de aangeboden advertenties besproken. De tekst van de beide advertenties maken deel uit van dat artikel.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Het bezwaar van klager betreft de weigering van de door hem aangeboden tweede advertentie. Klager meent dat dit in strijd is met het recht op weerwoord. Klager beschouwt het artikel van 14 oktober 1989 niet als een tegemoetkoming omdat 'de advertentie daarin weliswaar redactioneel wordt weergegeven maar in samenhang met regel 95, die schamper luidt: 'Als u dus Doyers onjuiste weergave van de gebeurtenissen bij TNO wilt lezen, stuur dan subiet een gefr.env. naar de man'. Omdat een woord nu eenmaal zijn betekenis ontleent aan de context, waarin het geplaatst wordt, is de schade, die door dit antwoord wordt veroorzaakt vergroot i.p.v. teniet gedaan'!

Betrokkene meent dat klager het door hem verlangde weerwoord wel heeft gekregen door opname van de tekst van de advertenties in de publikatie van 14 oktober 1989.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De klacht richt zich tegen de weigering tot plaatsing van de tweede advertentie waarin klager een weerwoord aanbiedt met betrekking tot zijn in Autovisie besproken vinding. Na aanvankelijke weigering tot plaatsing, hetgeen betrokkene overigens geheel vrijstond, is de tekst van de advertentie in een redactioneel stuk volledig opgenomen. De Raad is van oordeel dat hiermee aan het verzoek om een weerwoord is voldaan waaraan niet afdoet dat betrokkene in hetzelfde stuk zijn mening geeft over de inhoud van het door klager aangeboden weerwoord.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in Autovisie te publiceren .

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 5 februari 1990 door mr. P. J. Boukema, voorzitter, mr. E. C. M. Jurgens, W. F. de Pagter, J. M. P. J. Verstegen en K. Wiese, leden, in tegenwoordigheid van mr A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1990, 1.