1989/19 ongegrond

F. FLOOR TEGEN H. DE VRIES

In een brief gedateerd 'mei 1989' met 5 bijlagen en aanvullende brieven van 3 juli en 2 september 1989 heeft F. Floor te Bunnik (klager) een klacht ingediend tegen H. de Vries, redacteur van het blad Terdege (betrokkene). Bij brief van 29 september 1989 hebben Dr. C. S. L Janse, hoofdredacteur van Terdege en betrokkene op de klacht gereageerd. De Raad heeft met toestemming van partijen over de klacht geoordeeld op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling, op 11 november 1989.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten.
Klager is een vertegenwoordiger van de occult gerichte stroming binnen de New Age-beweging. Hij heeft zich tot deze beweging bekeerd vanuit een reformatorische opvoeding nadat hij zichzelf als paragnost had ontdekt. Betrokkene heeft een interview met klager gepubliceerd in de aflevering van het blad Terdege van 1 maart 1989. In dat interview wordt aandacht gegeven aan de idee├źn van klager over de leer van de New Age. Klager wordt ge├»ntroduceerd als een 42-jarige werkloze elektricien. Hierna wordt een door klager in meditatie ontvangen boodschap geciteerd. Deze boodschap eindigt met de volgende alinea.

'De geest Vuur, Lucht, Aarde, Water zelf zal deze witte bol als een tent om JOUW heen uitspannen. Daarin breekt de vrede uit. Ik ben V.L.A.M. ik ben die JIJ zoekt! Luister, o luister toch altijd naar mij want IK BEN het spreken van de naam!'

Na het tussenkopje 'Onverklaarbaar' wordt deze boodschap becommentarieerd als volgt: 'Het vergt niet veel exegetische kwaliteiten om het slot van de boodschap uit te leggen. Lucifer of de satan, die zich aandient met de naam V.L.A.M., verheft zichzelf tot de IK BEN van de brandende braambos'.

DE STANDPUNTEN

De bezwaren van klager tegen publikatie zijn de volgende.
'1. Door ondergetekende wordt het toeschrijven van mijn Inspiratiebron aan lucifer de satan als uiterst smadelijke Godslastering ervaren en wel hierom omdat deze voor en door mijn persoon heen communiceert. Feitelijk kan men deze journalistieke 'uitleg' ook omschrijven als: '... Frits Floor is door de duivel bezeten'. Is dit beledigend of niet?
2. Uitzendkrachten zijn oproepbaar, niet werkloos. Ook heb ik een semafoon

Betrokkene heeft op deze bezwaren gereageerd als volgt.
1. 'Klagers uitleg '.. . Frits Floor is van de duivel bezeten' laten we geheel voor zijn rekening. Wij hebben dit niet geschreven. Wel hebben wij vanuit onze bijbelse optiek getracht de herkomst van de boodschap van V.L.A.M. uit te leggen. Aangezien de Heere, schepper van hemel en aarde, zich nergens in Zijn onfeilbaar Woord, de Bijbel, als de geest Vuur, Lucht, Water bekend maakt, menen wij de boodschap anders te moeten interpreteren. Het lijkt ons een logische conclusie verband te leggen tussen Lucifer en VLAM. Wij constateren verder alleen dat Lucifer of de satan zich verheft tot de IK BEN van de brandende braambos. Als Floor deze geest als zijn inspiratiebron wil zien is dat voor zijn verantwoording.
2. 'Uitzendkrachten zijn oproepbaar, niet werkloos', aldus poneert de heer Floor in zijn brief van mei 1989. Het Groot Woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale vermeldt bij uit zendkracht: 'werknemer die geplaatst is door een uitzendbureau'. Hieruit blijkt duidelijk dat iemand zich pas dan uitzendkracht mag noemen als hij daadwerkelijk aan het werk is, zij het dan waarschijnlijk tijdelijk. Iemand kan weliswaar ingeschreven staan bij een uitzendbureau maar zolang hij geen oproep krijgt is hij nog geen uitzendkracht'

BEOORDELING

Betrokkene De Vries heeft het interview met klager voorzien van kritische kanttekeningen. Waar betrokkene de inspiratiebron van klager duidt als Lucifer of de satan, doet hij niet meer dan het geven van een interpretatie van de door klager aan hem meegedeelde boodschap, die door hen op de woorden van deze boodschap is gebaseerd. Gezien het karakter van het voor reformatorische levenskring bestemd blad Terdege had klager kritische beoordeling van zijn gedachten goed kunnen verwachten. Het feit dat klager zich beledigd voel door de interpretatie van betrokkene maakt deze nog niet in strijd met de voor betrokkene gelden de zorgvuldigheidsnormen.
De Raad acht het niet feitelijk on juist dat klager bestempeld word als 'werkloos'. De Raad sluit zich aan bij de reactie van betrokkene.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene te bevorderen dat deze beslissing integraal of in samenvatting
wordt gepubliceerd in Terdege.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 11 november 1989 door Mr. P. I. Boukema. voorzitter, W. F. de Pagter, Mr. G. Dullens, Mr. A. J. Heerma van Voss en J. M. P. J. Verstegen, leden, in tegenwoordigheid van Mr. A. C. M. Karsten. secretaris.

RvdJ 1989, 19.