1988/30 ongegrond

W.J. Kock contra hoofdredacteur Gay-krant

Bij brief van 17 juli 1988 heeft W.J. Kock te Den Haag (klager) een klacht ingediend tegen Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay-krant (betrokkene).
Bij brief van 9 augustus 1988 met 2 bijlagen heeft deze op de klacht gereageerd. De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 8 december 1988. Klager was in persoon aanwezig. Namens betrokkene verscheen A.J. Broekhuizen. eindredacteur van de Gay-krant.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting uit van de volgende feiten.
In de Gay-krant van 9 juli 1988 is onder de kop 'PPR wil strafvervolging' een bericht verschenen dat begint met de volgende passage:
'PPR-kamerlid Peter Lankhorst heeft VVD-minister van Justitie Korthals Altes gevraagd om een strafvervolging van de 'Staatkundige Federatie'.
Deze club homohaters onder leiding van de Haagse fascist Wim Kock, die vroeger onder de naam Burgerbelang opereerde, riep tijdens de Roze Dag in Delft de bevolking op tot discriminatie van homosexuelen. Op uitgedeelde pamfletten, die waren geïllustreerd met advertenties uit de Gay-krant werd de Delftse bevolking gewaarschuwd voor het 'grote onheil' van het homofeest.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager maakt bezwaar tegen het feit dat hij in het bericht 'fascist' wordt genoemd. Klager geeft van fascist de volgende definitie: Member of a group who does not believe in an elected government, but would have a preference the country to be ruled by one leader. Uitgaande van deze definitie worden hem in het bericht in de Gay-krant de ideeën van Mussolini en Hitler 'in de schoenen geschoven'. Daar klager een voorstander is van 'een verbeterde democratie en hij in geen geval met heren als bedoeld vergeleken wenst te worden, acht hij zich in zijn eer aangetast door de Gay-krant'.
'Voorts is er het gevaar dat de werkelijke fascistoïde maatschappelijke groepen niet meer daadwerkelijk worden onderkend als men alles maar fascistisch noemt'.
Klager heeft voorts gewezen op het onderscheid dat door hem wordt gemaakt tussen homosexuelen en homofielen: de eersten brengen hun geaardheid wel in praktijk en de laatsten niet, volgens de definitie van klager.

Betrokkene heeft naar voren gebracht dat de Gay-krant een opinieblad is met als doelgroep homosexuelen. De persoon en de ideeën van klager zijn voor de lezers niet onbekend. Onder meer is in 1986 in de Gay-krant een uitvoerig interview met klager gepubliceerd. In de Gaykrant van 2 januari 1988 werd melding gemaakt van de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek n.a.v. een klacht van klager jegens de journalist Jos Tielens, die klager neo-fascist had genoemd. De Raad wees de klacht af.

Zoals uit het aangevallen bericht blijkt, verkondigt klager nog steeds dezelfde ideeën, die o.a. homohaat inhouden. Betrokkene meent dat klager daarom met recht fascist genoemd mag worden.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad gaat er van uit dat in het spraakgebruik met het begrip fascisme onder meer bedoeld wordt onverdraagzaamheid, onderdrukking en geweld m.b.t. bepaalde rassen of maatschappelijke groeperingen. Fascist is degene, die het fascisme in vorenbedoelde zin belijdt.

Het staat vast dat klager openlijk blijk geeft van onverdraagzaamheid jegens homosexuelen. (Het door klager gemaakte onderscheid tussen 'homoseksueel' en 'homofiel' doet hieraan niet af). Dat is een maatschappelijk controversiële kwestie, die scherp taalgebruik rechtvaardigt. Dit geldt des te meer nu het bericht verschenen is in een periodiek dat beschouwd kan worden als spreekbuis voor homosexuelen. Aanleiding voor het bericht was het verspreiden van pamfletten met voor homosexuelen onverdraagzame teksten, dezelfde soort pamfletten die eerder aanleiding gaven klager in de Gay-krant (neo-)fascist te noemen. Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van de Raad het gebruik van de term fascist m.b.t. de persoon van klager niet onzorgvuldig. Daarbij speelt geen rol dat in een eerdere beslissing van de Raad het gebruik van het woord neo-fascist m.b.t. klager niet onzorgvuldig werd beschouwd. Dat levert op zichzelf geen permanente vrijbrief op voor het gebruik van deze term.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene te bevorderen deze beslissing integraal of in samenvatting in
de Gay-krant te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 8 december '1988 door mr. R. de Waard, voorzitter, mr. T. Faber-de Heer, W.F. de Pagter, mr. F. Kuiten brouwer en A.G. Scherphuis, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.C.M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1988, 30.