1988/20 gegrond

C. MOOIJ TE MIJDRECHT TEGEN DE HOOFDREDACTEUR VAN HET UTRECHTS

NIEUWSBLAD

Bij brief van 9 maart 1988 met 1 bijlage heeft mr. J. Weermeijer te Hoofddorp namens C. Mooij te Mijdrecht (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad (betrokkene). Bij brief van 21 april 1988 heeft drs. M.L. Snijders, hoofdredacteur van het Utrechts Nieuwsblad, op de klacht gereageerd.
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 16 mei 1988. Met toestemming van partijen is over de zaak beslist door vier leden in plaats van door vijf.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting uit van de volgende feiten.
Klager heeft een slagerij te Mijdrecht. Het in deze zaak verkochte vlees is o.a. afkomstig van vee dat door klager zelf wordt gemest. Daarnaast handelt klager in vee. Het voor de handel bestemde vee wordt slechts gedeeltelijk door hemzelf gemest. Klager heeft in de voorzomer van 1987 een voor de slacht bestemd rund ter keuring aangeboden dat hormoonpositief bleek te zijn.
In het Utrechts Nieuwsblad van 15 juni 1987 (editie Weide- en Plassengebied) is onder de kop
'Hormonen in vlees Mijdrechtse slachterij' een bericht verschenen dat opent met de volgende passage.

'Slachterij Mooij in Mijdrecht heeft vlees in omloop gebracht dat schadelijk is voor de gezondheid. In januari werd door de algemene inspectiedienst een rund bij Mooij aangetroffen dat hormoonpositief was. Mooij werd daarop aangehouden. Het vlees van de koeien waarin Mooij grossiert, wordt niet in eigen slagerij verkocht. Voor deze zaak op Hofland heeft hij 35 tot 40 koeien lopen die hij zelf fokt'.

Het bericht eindigt als volgt.

'Mooij is onlangs tien dagen in hechtenis geweest, waarbij bleek dat hij wel geweten had dat het aangekochte vee met hormonen behandeld was. Hij had echter niet gedacht dat dit zo gevaarlijk was. Mooij en andere verdachten zullen terecht staan vermoedelijk na de zomervakantie. De straf kan maximaal vijftien jaar gevangenisstraf bedragen'.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager acht het bericht tendentieus. De indruk wordt gewekt dat klagers nering gevaar oplevert voor de volksgezondheid. De schadelijkheid van hormonen behandeling staat echter niet vast. Het Hof te Den Bosch heeft op 31 december 1987 in soortgelijke zaken vrijspraak verleend. Anders dan in het slot van het bericht wordt gesteld, is de officier van justitie dan ook nog niet tot verdere vervolging overgegaan .
Klagers tweede bezwaar betreft het feit dat hij als verdachte van een strafbaar feit met naam, toenaam en plaats van vestiging is genoemd. Klager meent dat hij recht had op vermelding met alleen initialen. Volgens klager was er geen reden om van deze algemeen gerespecteerde regel af te wijken, ook niet met een beroep op het algemeen belang. Het staat immers niet vast of er wel sprake was van gevaar voor de volksgezondheid.
Klager stelt dat hij door het bericht schade heeft geleden in zijn goede naam. De omzet van zijn zaak is na het bericht aanzienlijk gedaald.
Betrokkene heeft geantwoord dat de berichtgeving feitelijk juist is. Als de officier van justitie ten onrechte een strafrechtelijk onderzoek is begonnen kan dat niet aan het Utrechts Nieuwsblad verweten worden. Volgens betrokkene zou klager bij het gebruik van initialen in Mijdrecht toch herkend zijn. Het leek daarom hypocriet klager niet met zijn volle naam aan te duiden. Het bericht vermeldt dat het hormoonpositieve vlees niet bestemd was voor de slagerij van klager. Zou betrokkene zich beperkt hebben tot vermelding van klagers hoedanigheid van veehandelaar dan zou klager in Mijdrecht toch herkenbaar gebleven zijn. Zonder vermelding van de plaats van vestiging was er gevaar voor verwarring met andere slagerijen.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De openingszin van het bericht bevat een onjuiste mededeling. Immers, het staat niet vast dat klager 'vlees in omloop (heeft) gebracht dat schadelijk is voor de gezondheid'. Geconstateerd is slechts dat klager volgens de geldende regels een voor de slacht bestemde koe ter keuring heeft aangeboden en dat bij die keuring behandeling met hormonen is vastgesteld. Er is dus geen sprake van in omloop brengen. Ook staat nog niet vast of het vlees inderdaad schadelijk is voor de gezondheid.
Van het bericht gaat de suggestie uit dat het strafbare feit al vast staat. Dit is onzorgvuldig jegens klager. Dit klemt te meer nu klager met zijn volle naam is genoemd. Betrokkene heeft niet waargemaakt dat dit ter waarschuwing van het publiek of ter bescherming van collega-slagers nodig was. Het betreft hier immers geen direct voor de consument bestemd vlees. Derhalve was er noch voor waarschuwing van de consument, noch voor bescherming van collega-slagers enige grond.

BESLISSING

De Raad is van oordeel dat betrokkene, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, de grenzen heeft overschreden van hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is door klager zonder noodzaak met zijn volle naam te noemen als verdachte van een strafbaar feit en door daarbij te suggereren dat dit feit al vast zou staan

De Raad verzoekt de betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in het Utrechts Nieuwsblad te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 16 mei 1988 door mr. P.J. Boukema, waarnemend voorzitter, J.L. de Troye, mr. A.J. Heerma van Voss en drs. H.W.M. van Run, leden, in tegenwoordigheid van mr. A.C.M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1988, 20.