1988/1 ongegrond

BEWONERS VAN WOONWAGENKAMP TE HAARLEM TEGEN DE HOOFDREDACTEUR VAN DE TELEGRAAF

Bij brief van 29 oktober 1987 met één bijlage heeft Mr. S. M. Gaasbeek-Wielinga te Haarlem namens de bewoners van een woonwagenkamp te Haarlem (klagers) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van De Telegraaf (betrokkene). Bij brief van 12 november 1987 heeft deze op de klacht gereageerd.
De Raad heeft op 15 januari 1988 met toestemming van partijen over de klacht beslist op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten.
In De Telegraaf van 3 september 1987 is onder de kop 'Twee Haarlemse jongens verdacht van zeker 7 pogingen tot doodslag' een bericht verschenen over een aantal door twee jongens van 15 en 17 jaar gepleegde strafbare feiten. Het bericht begint met de volgende alinea.

'Twee jongens van 15 en 17 jaar hebben in augustus Haarlem onveilig gemaakt. Zij deden minstens zeven maal een poging tot doodslag. Daarnaast maakten zij zich schuldig aan het stelen van auto's en bromfietsen, vernielingen en afpersing. De knapen, afkomstig uit een woonwagenkamp, zijn ondanks hun minderjarigheid op last van de Officier van Justitie van Haarlem in verzekerde bewaring gesteld'.

De in het bericht bedoelde jongens behoren tot een groep woonwagenbewoners van het kamp aan de Waarderveldweg te Haarlem.

STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

De bezwaren van klager richten zich tegen de zinsnede 'afkomstig uit een woonwagenkamp'. Naar de mening van klagers heeft het vermelden van de woonomgeving van de twee jongens geleid tot negatieve gevolgen voor andere bewoners van het woonwagenkamp. Mede gezien het feit dat woonwagenbewoners toch al regelmatig problemen met discriminatie ondervinden menen klagers dat betrokkené op de negatieve gevolgen van het vermelden van de woonomgeving van de twee jongens voor de andere woonwagenkampbewoners bedacht had moeten zijn en dus die vermelding achterwege had moeten laten.
Betrokkene heeft geantwoord dat de in de publikatie genoemde feiten juist zijn. Betrokkene laat het door klager gestelde oorzakelijke verband tussen het bericht en latere negatieve ervaringen door klagers 'voor rekening' van klagers.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Klagers hebben een beroep gedaan op het gebruik in publikaties de personalia van verdachten achterwege te laten, 'niet alleen ter bescherming van de verdachten zelf, maar ook ter bescherming van diens sociale omgeving en sociale relaties'. De klacht stelt de vraag aan de orde of die regel geschonden is doordat het bericht de woonomgeving van de verdachten vermeldde. De Raad is van oordeel dat dit alleen al daarom niet het geval is omdat het bericht spreekt over 'een woonwagenkamp', waarbij in het midden wordt gelaten om welk woonwagenkamp het gaat.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in De Telegraaf te publiceren.
Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 15 januari 1988 door Mr. M. J. P. Verburgh, voorzitter, Mr. G. Dullens, J. de Vries, Drs. H. W. M. van Run en J. M. P. J Verstegen, leden, in tegenwoordigheid van Mr. A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1988, 1.