1987/34 ongegrond

LEX KLUIVERS TEGEN HOOFDREDACTRICE STEDENBOUW

Bij brief van 8 juli 1987 met één bijlage en aanvullende brieven van 20 juli en 3 augustus 1987, telkens met één bijlage, heeft Lex Kluivers te Leiderdorp (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredactrice van Stedenbouw, G. van 't Hoen-van der Woude (betrokkene). Bij brief van 14 augustus 1987 heeft deze zich tegen de klacht verweerd.
Met toestemming van partijen heeft de Raad op 5 november 1987 over de zaak beslist op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten. In aflevering 435 van het blad Stedenbouw (negenendertigste jaargang) is naar aanleiding van de opening van het Alexander Hotel te Noordwijk een bespreking gewijd aan de bouw en de inrichting van dit hotel. Bij de publikatie staat een foto afgedrukt van de hal van het hotel met een aspirant-bezoekster en een functionaris van het hotel. De bezoekster is vergezeld van een hond. De foto draagt het volgende onderschrift: 'Mevrouw, die hond mag er niet in. Ook niet bij een simpel kopje koffie. Hij mag helemaal niet hier binnenkomen' .

In het 'Ter inleiding' van dezelfde aflevering komen de volgende passages voor.

'Tal van nieuwe hotels en uitbreidingen van horecakomplexen beleven deze zomer hun eerste seizoen...', '...Ook wat betreft de trouwe metgezel: de hond, is er wat veranderd. Weliswaar waren er vroeger ook 'hondenvriendelijke' hotels, maar nu meer en meer het besef eindelijk terugkeert, dat 'de gast koning is' realiseert men zich ook, dat hij behalve eventuele kinderen ook graag zijn trouwe viervoeter, al dan niet tegen betaling, bij zich heeft.
Er zijn hotels in de grote steden, die honden weren. Maar, dat zoiets in een badplaats als Noordwijk heden ten dage ook nog geschiedt, heeft in hoge mate onze bevreemding opgewekt. De grootste hotels in deze mooie badplaats laten honden toe. Ze horen nu eenmaal bij het gezin. Maar dat er dan plotseling een nieuw hotel is, waar je bij de deur geweigerd wordt, omdat je je trouwe kameraadje bij je hebt. Dat is nieuw . . . Je verwacht ook in een sterrenhotel in een badplaats een vloerbedekking die er 'tegen' kan. En liever een zwembad dan een peperduur interieur en dikke tapijten waar je in wegzakt . . .'
'...Neen, geef ons dan maar een modern praktisch en prettig ingericht hotel, zoals bijvoorbeeld Hotel 'Oranje'. Iemand zei in de lift tegen ons: Mijn vakantie zou bedorven zijn zonder hem en hij wees op zijn hond. Wij knikten. Wij hadden er ook een onder de arm . . .'

Klager voert een behang- en wandbekledingsbedrijf te Leiderdorp. Onder het artikel over het Alexander Hotel staat hij vermeld als een van de medewerkers aan de bouw en de inrichting van het hotel. Op de advertentiepagina naast het artikel is een advertentie van klagers bedrijf geplaatst.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager is van oordeel dat betrokkene de 'lezers en adverteerders zakelijke informatie en niet roddelpraat op het niveau van de boulevard-pers' had behoren te geven .
'De vetgedrukte kop 'honden zijn welkom' in het artikel over Hotel Oranje en de omcirkelde tekst 'verboden voor honden' in het artikel over het Alexander Hotel getuigen van een bekrompen, rancuneuze wraakactie van Uw kant'.
'Verder vindt U het nodig om een alinea te beginnen met 'geen zwembad' maar verder rept U er met geen woord over waarom er geen zwembad is'.
Klager meent dat het 'Ter inleiding' negatieve publiciteit bevat, die hem schade zal berokkenen.
Betrokkene heeft geantwoord dat in het artikel over Hotel Alexander 'juist nadrukkelijk gewezen is op een fraai uitgevoerde interieur. Wij zijn er dan ook van overtuigd de heer kluivers geen enkele schade berokkend te hebben'.
Over het 'Ter inleiding' schrijft betrokkene: 'Ons inziens is een persoonlijk noot in een land met persvrijheid toch wel het laatste, dat iemand verweten mag worden'.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Het artikel over het Alexander Hotel bevat een feitelijke bespreking. Tot die feiten behoort dat in het hotel honden niet worden toegelaten. Het stond betrokkene vrij ook dit feit te noemen .
In het 'Ter inleiding' heeft betrokkene haar persoonlijke mening gegeven. Darbij heeft betrokkene op geen enkele wijze de grenzen van hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar is overschreden.

BESLISSING

De Raad is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De Raad verzoekt betrokkene te bevorderen dat deze beslissing integraal of in samenvatting in het blad Stedenbouw wordt gepubliceerd.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 5 november 1987 door Mr. R. de Waard, voorzitter W. F. de Pagter, J. L. de Troye, T M. Lücker en Drs. J. M. M. van der Pluijm, leden, in tegenwoordigheid van Mr. A. C. M. Karsten secretaris .

RvdJ 1987, 34.