1987/25 ongegrond

W. Evenhuis-van der Molen tegen de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad van het Noorden

Bij brief van 19 juni 1987 met twee bijlagen heeft Mr. P.K. Wolters te Terheyl als schriftelijk gemachtigde van Mevrouw W. Evenhuis-van der Molen te Leek (klaagster) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Het Nieuwsblad van het Noorden (betrokkene) .
Bij brief van 21 juli 1987 heeft de plaatsvervangend hoofdredacteur H. Venhuis namens deze op de klacht gereageerd.
Met toestemming van partijen is door de Raad over de zaak beslist op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling, op 20 augustus 1987.

DE FEITEN

Op grond van de stukken gaat de Raad uit van de volgende feiten. In het Nieuwsblad van het Noorden van 18 februari en 26 mei 1987 is aandacht besteed aan een door klaagster bij de Raad van State ingesteld beroep tegen de door B&W van de gemeente Leek aan de buurman van de klaagster verleende vergunning tot het houden van bijen.

In beide artikelen wordt klaagster met haar volle naam genoemd. In beide artikelen wordt melding gemaakt van het feit dat haar bezwaren voortkomen uit een door haar gestelde allergie voor bijenprikken.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Het bezwaar van klaagster richt zich tegen het feit dat zij in de artikelen met haar volledige naam is vermeld. 'Zij ziet hierin een schending van haar privacy met name wat betreft haar gezondheid - waardoor zij geestelijke schade lijdt'. Klaagster meent dat volstaan had moeten worden met het gebruik van initialen of een aanduiding als 'een mevrouw te Leek'.
Betrokkene is van oordeel dat klaagster bewust het risico van publiciteit heeft genomen door het aanspannen van de beroepsprocedure omdat deze openbaar is en omdat het rechtstreekse belang van de bezwaarde er een belangrijke rol in speelt. Betrokkene acht het ook 'journalistiek relevant dat rechtstreeks belang aan te duiden en dan ontkom je in dit geval op z'n minst niet aan de term 'buurvrouw', zoals ook in de koppen boven beide artikelen is vermeld'. Een aanduiding als 'een mevrouw te Leek' acht betrokkene te vaag terwijl het gebruik van initialen naar het oordeel van betrokkene 'ongepast' is omdat er geen sprake is van een zaak met strafrechtelijke kanten.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad is van oordeel dat het betrokkene vrijstond de naam van klaagster te vermelden omdat de door haar gevoerde procedure geheel openbaar is en niet gebleken is van zwaarwegende belangen van klaagster, die tot een andere gedragslijn aanleiding hadden behoren te geven.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in het Nieuwsblad van het Noorden te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 20 augustus 1987 door Mr. R. de Waard, voorzitter, Mr. T. Faber-de Heer, J.L. de Troye, Drs. J.M.M. van der Pluijm en Drs. H.W.M. van Run, leden, in tegenwoordigheid van Mr. A.C.M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1987, 25.