1987/14 gegrond

G.J.H.C. KRAMER CONTRA HOOFDREDACTEUR LIBELLE

Bij brief van 20 maart 1987 met drie bijlagen heeft het echtpaar Kramer-Rook te Leiden (klagers) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van Libelle (betrokkene). Bij brief van 28 april 1987 heeft deze zich tegen de klacht verweerd. De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 18 mei 1987. Met toestemming van partijen heeft de Raad over de zaak beslist op grond van de stukken, derhalve zonder mondelinge behandeling.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken uit van de volgende feiten.
Klagers hebben in 1983 meegewerkt aan een artikel over kanker bij kinderen door een interview af te geven over hun ervaringen met hun dochter, die toen in het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam voor kanker werd verpleegd. Dit artikel is inclusief het interview met klagers gepubliceerd in Libelle van 17 juni 1983.
In een brief van 11 juli 1983 van Els Loesberg, chefredactrice van Llbelle, heeft deze excuses gemaakt voor het feit dat de laatste versie van het interview met klagers is gepubliceerd zonder dat zij dat hadden kunnen lezen teneinde zonodig nog wijzigingen aan te brengen.
In het Belgische weekblad Flair van 15 mei 1984 is het artikel van Libelle inclusief het interview met klagers in bekorte vorm overgenomen waarbij namen en gegevens veranderd werden alsof het om een oorspronkelijk Belgisch artikel zou gaan.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klagers voelen zich ernstig gegriefd door het feit dat het artikel zonder hun voorkennis of toestemming kennelijk door Libelle is verkocht aan een Belgisch blad. Het ging om een zeer gevoelig onderwerp. Enige dagen voor het artikel in Flair verscheen, was de dochter van klagers juist gestorven. Libelle wist bovendien dat klagers destijds tegen de gepubliceerde versie van het interview bezwaren hadden. Die bezwaren waren toen ook door Libelle erkend. Hoewel klagers in Flair van andere namen zijn voorzien (op initiatief van Libelle was dit ook het geval in de oorspronkelijke publikatie) zijn klagers toch herkend. Klagers voelen zich behandeld als 'koopwaar' .
Doordat klagers eerst kort voor het indienen van de klacht op de publikatie in Flair werden geattendeerd hebben zij hun klacht niet eerder kunnen indienen.

Het antwoord van betrokkene op de klacht houdt in dat het doorgeven van de reportage aan Flair 'nooit had mogen gebeuren. Er zijn ondertussen maatregelen genomen dàt zoiets ook nooit meer kàn gebeuren: er worden geen Libelle-artikelen en reportages meer doorgegeven, in welk blad ter wereld ook. Deze maatregel is reeds twee jaar geleden genomen'.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad is van oordeel dat betrokkene, vooral gezien de gevoelige materie van het artikel (kinderkanker) en de belrokkenheid daarbij van klagers (hun eigen dochter), het artikel met het daarin opgenomen interview met klagers niet hadden mogen doorgeven voor publikatie zonder overleg met klagers. Dit geldt te meer nu klagers tegen de gepubliceerde versie van het interview destijds bezwaren hebbe gemaakt en die bezwaren toe door betrokkene zijn erkend.

BESLISSING

De Raad acht de klacht gegrond.
De Raad verzoekt betrokkene te bevorderen deze beslissing integraal of in samenvatting in Libelle te publiceren.
Aldus vastgesteld ter zitting var de Raad van 18 mei 1987 door M J. P. Verburgh, voorzitter, Mr. P. J Boukema, J. F. de Pagter, Drs. H W. M. van Run, A. G. Scherphuis leden, in tegenwoordigheid var Mr. A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1987, 15