1987/10 gegrond

J.A.C BRONS CONTRA PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT

In een ongedateerde brief (door de Raad ontvangen op 19 januari 1987) met drie bijlagen heeft J.A.C. Brons te Vlissingen (klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant (betrokkene). Deze heeft zich tegen de klacht verweerd bij brief van 4 maart 1987 met één bijlage. De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 7 april 1987. Klager en M.P. Dieleman, algemeen hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant, waren in persoon aanwezig.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting uit van de volgende feiten.
In de Provinciale Zeeuwse Courant van 23 september 1986 is een artikel gepubliceerd over de 'Acupuncturist Beurkens'. Het artikel opent met de volgende alinea.
'In de acupunctuur in Nederland is nog steeds veel wildgroei, er zijn mensen die zich na een opleiding van twee weekeinden acupuncturist noemen. Voor leken is het moeilijk het kaf van het koren te scheiden'. De Haagse dokter C.J. Beurkens mag geacht worden te weten waarover hij praat. Samen met zijn Amsterdamse collega R. Kanhai is hij sinds kort de enige Europeaan die zich doctor in de acupunctuur mag noemen. Zij promoveerden aan de universiteit van Hong Kong op een proefschrift over acupunctuur bij ademhalingsziekten'.
Het artikel geeft vervolgens nadere bijzonderheden over acupunctuur in het algemeen en de praktijk van de acupuncturist Beurkens in het bijzonder. Bij het artikel is een foto afgedrukt met als onderschrift 'Dr. C.J. Beurkens'.

In een brief op papier van de Stichting Zuid Nederlandse School voor Akupunctuur van 25 september 1986 is namens het bestuur van deze stichting bij betrokkene bezwaar gemaakt tegen het artikel over Beurkens. De brief is ondertekend door de secretaris van het bestuur, Joke Blom, evenals een brief van 17 oktober 1986. Laatstgenoemde brief is mede ondertekend door klager als voorzitter van de stichting.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

In verband met mogelijke onduidelijkheid over de herkomst van de klacht dient deze, zoals door klager ter zitting is gesteld, als door klager persoonlijk ingediend te worden beschouwd. Hij is sinds kort geen voorzitter van de stichting meer.
Klager herhaalt ter zitting dat C.J. Beurkens bij het Ministerie van Volksgezondheid niet geregistreerd staat als arts. Volgens klager heeft Beurkens slechts lagere school en staat hij bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als caravanreparateur. Op grond van zijn eigen praktijkuitoefening als acupuncturist/arts meent klager bij uitstek te kunnen oordelen over de gevaren van het ondeskundig uitoefenen van acupunctuur. De volksgezondheid wordt hierdoor in gevaar gebracht. Gezien deze belangen had betrokkene tot rechtzetting moeten overgaan.
Betrokkene heeft zich naar aanleiding van de brief van 25 september 1986 verstaan met de Gemeenschappelijke Persdienst te Den Haag, de leverancier van het artikel. Hierop werd door de GPD geantwoord dat Beurkens inderdaad niet gerechtigd is de artsentitel te voeren en dat hij zichzelf dan ook geen arts of dokter noemt maar wel de doctorstitel voert. Dat zou berusten op een doctorsbul van een universiteit in Hong Kong. Overigens had Joke Blom desgevraagd aan de verslaggeefster van de GPD meegedeeld de brief aan de PZC niet te kennen. Dit laatste gegeven, in combinatie met de slordige schriftelijke presentatie van het verzoek om rechtzetting, was voor betrokkene de reden aan dat verzoek voorbij te gaan.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad kan billijken dat bij betrokkene op grond van stijl en vorm van de brieven van de zijde van klager, gevoegd bij de ontkenning van die brieven door ondertekenaar Blom, twijfel is gerezen over de waarachtigheid van de klacht.
Het antwoord van de GPD bevatte echter los daarvan de concrete mededeling dat de in het artikel beschreven Beurkens geen arts is. In het artikel wordt het tegendeel beweerd ('dokter Beurkens') en het moet aannemelijk worden geacht dat van het artikel een wervende werking uitgaat. Naar het oordeel van de Raad had betrokkene daarom in het belang van de volksgezondheid in ieder geval moeten publiceren dat later was gebleken dat Beurkens geen arts is. Op dit punt acht de Raad derhalve de klacht gegrond.

BESLISSING

De Raad is van oordeel dat de naar aanleiding van de bezwaren van de zijde van klager door betrokkene ontvangen inlichtingen omtrent de in het artikel van 23 september 1986 genoemde acupuncturist Beurkens van zodanig belang waren voor de volksgezondheid dat betrokkene tot rechtzetting had moeten overgaan.

De Raad verzoekt betrokkene deze beslissing integraal of in samenvatting in de Provinciale Zeeuwse Courant te publiceren.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 7 april 1987 door Mr. M.J.P. Verburgh, voorzitter, J.L. de Troye, Mr. G. Dullens, Mr. F. Kuitenbrouwer en Mr. D.T. Dalmolen, leden, in tegenwoordigheid van Mr. A.C.M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1987, 10.