1985/20 gegrond

Boek Promotions contra Charles Huijskens

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van Boek Promotions B. V. tegen Charles Huijskens.

Bij brief van 25 juni 1985 met 11 bijlagen heeft Boek Promotions B.V. te Laren (N.H.) (klaagster) een klacht ingediend tegen de journalist Charles Huijskens (betrokkene). Bij brief van 13 augustus 1985 heeft H. Goeman Borgesius, hoofdredacteur van De Telegraaf, namens deze schriftelijk op de klacht gereageerd. De Raad heeft met toestemming van partijen over de klacht beslist zonder mondelinge behandeling op grond van de gewisselde stukken.

DE FEITEN

De Raad gaat uit van de volgende feiten. In het dagblad De Telegraaf van 15 juni 1985 is onder de titel 'Povere gids van Mercedes-Benz' een bespreking van betrokkene opgenomen van de derde Mercedes-Benz Restaurantgids voor Nederland. Deze bespreking eindigt met de volgende zin. 'De globale prijsindicaties die voor de menu's zijn opgenomen hebben in vele gevallen niets te maken met het bedrag dat men in het betreffende restaurant op zijn rekening zal aantreffen en zijn dan ook ronduit misleidend'.

DE STANDPUNTEN VAN KLAAGSTER EN BETROKKENE

Klaagster maakt bezwaar tegen het feit dat volgens de bespreking van betrokkene de in de
door haar uitgegeven Restaurantgids van Mercedes-Benz gegeven prijsindicaties voor een menu ronduit misleidend zijn. Voor het aanhangig maken van de zaak bij de Raad heeft klaagster betrokkene verzocht deze stelling te adstrueren. Klaagster heeft er daarbij op gewezen dat zij is afgegaan op opgaves van de restaurants zelf. Betrokkene heeft klaagster hierop één voorbeeld genoemd namelijk een bepaald Indonesisch restaurant. Volgens klaagster is verschil in interpretatie van het begrip menu volgens de Indonesische keuken oorzaak van de mening van betrokkene dat de gegeven prijsindicatie voor dat restaurant onjuist is. Ondanks herhaalde verzoeken van klaagster heeft betrokkene geen andere voorbeelden genoemd.

Betrokkene heeft gesteld dat bij het gegeven voorbeeld de rekening vele malen hoger zal zijn dan de gegeven prijsindicatie. Volgens betrokkene zijn er in de gids meer voorbeelden te vinden. De terminologie 'ronduit misleidend' slaat volgens betrokkene 'op de discrepantie in ruime zin tussen de prijsindicaties in de betreffende gids en de gemiddelde nota die in de vermelde restaurantbedrijven betaald dient te worden'.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

Betrokkene heeft in zijn bespreking van de Restaurantgids de daarin voorkomende prijsindicaties voor een menu 'ronduit misleidend' genoemd. De Raad acht dit een ernstige beschuldiging, die alleen gerechtvaardigd is wanneer deze waargemaakt kan worden. Nu betrokkene ook na herhaald verzoek van klaagster slechts één voorbeeld heeft genoemd, moet de Raad aannemen dat andere voorbeelden ontbreken en dat derhalve betrokkene zijn beschuldiging niet kan waarmaken. Onder die omstandigheden dient de klacht gegrond te worden verklaard.

BESLISSING

De Raad acht de klacht gegrond daar betrokkene de juistheid van de in de terminologie 'ronduit misleidend' gelegen beschuldiging niet heeft waargemaakt.
De Raad verzoekt betrokkene te bevorderen dat deze beslissing integraal of in samenvatting wordt gepubliceerd in het dagblad De Telegraaf.

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 26 september 1985 door mr. M. J. P. Verburgh, voorzitter, mr. G. Dullens, mr. L. van Vollenhoven, mr. F. Kuitenbrouwer en drs. J. M. M. van der Pluijm, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1985, 20.