1985/16 ongegrond

J. Alsters-v.d. Hor contra Dagblad voor Noord-Limburg

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van J. Alsters-v.d. Hor tegen Hans Bos en de hoofdredacteur van het Dagblad voor Noord-Limburg.

Bij brief van 12 mei 1985 met acht bijlagen heeft J. Alsters-v.d. Hor te Venlo (klaagster) een klacht ingediend tegen Hans Bos, stadsverslaggever van het Dagblad voor Noord-Limburg en A. Brattinga, hoofdredacteur (betrokkenen). Bij brief van 28 mei 1985 met één bijlage heeft A. Brattinga tegen de klacht verweer gevoerd. De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 16 augustus 1985. Klaagster was in persoon aanwezig. Zijdens betrokkenen verscheen A. Brattinga.

DE FEITEN

De Raad gaat op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting uit van de volgende feiten.
In de aflevering van 20 maart 1985 van het "Dagblad voor Noord-Limburg" is in de rubriek 'Omstreeks' een stukje verschenen onder de titel 'Schmitz'. Hierin wordt verwezen naar een publikatie in de "Rheinische Post" over de vergeefse poging van de Duitser Franz Schmitz om een tijdens het winkelen in Venlo opgelopen parkeerboete van f 35,- in contanten te voldoen. Dit stukje eindigt met de volgende passage.

'Het meest steekt de oosterburen echter de constatering dat een Nederlander in Duitsland voor dezelfde overtreding slechts een boete krijgt van maximaal vijf DM. Om misverstanden te voorkomen meldt de Rheinische Post dat deze handelwijze niet de oorzaak mag vormen van verwijdering tussen de naties. Vooral ook omdat de sigaretten aan deze kant van de grens zo goedkoop zijn. Jeanne (d'Arc) Alsters, onlangs nog prominent op tv en op de bres als voorvechtster van een Duitsers-vrij Venlo, is ongetwijfeld van mening dat de boetes in ons land niet hoog genoeg kunnen zijn. Maar Jeanne en Toon Alsters hebben dan ook geen auto'.

DE STANDPUNTEN VAN KLAAGSTER EN BETROKKENEN

Klaagster heeft bezwaar tegen de kwalificatie 'voorvechtster van een Duitsers-vrij Venlo'. Deze term wekt de indruk als zou zij de Duitsers uit Venlo willen weren. Dit is onjuist en kan ook niet afgeleid worden uit eerder in het Dagblad voor Noord-Limburg gepubliceerde ingezonden brieven van haar hand, waarin zij zich te weer heeft gesteld tegen uitwassen van het Duitse kooptoerisme. Klaagster verwijst naar twee ingezonden brieven uit september 1984 naar aanleiding van de opening van een filiaal van Albert Heijn speciaal voor Duitsers, een ingezonden stuk van 15 november 1984 naar aanleiding van de speciale bijlage 'Het Marktplatz-complex' over het Duitse kooptoerisme en haar reactie van 27 november 1984 op de aflevering van 23 november van de rubriek 'Bronsgroen'. Uit al deze stukken blijkt dat het haar niet gaat om het weren van Duitsers, maar om het behoud van het eigen karakter van Venlo. Op haar vraag aan de redactie waarop de kwalificatie 'voorvechtster van een Duitsers-vrij Venlo' is gebaseerd heeft zij geen antwoord gekregen.

Betrokkene erkent dat klaagster ijvert voor een beter evenwicht tussen de commerciële belangen, die verband houden met het Duitse kooptoerisme, en het behoud van een leefbaar klimaat voor de bevolking van Venlo. Naar zijn mening is ook bij de lezers genoegzaam bekend welk standpunt klaagster hierover inneemt, niet alleen uit de publikaties, waarnaar klaagster heeft verwezen, maar ook uit ander publicitair optreden, o.a. in een televisieprogramma.
In de rubriek 'Omstreeks' wordt het wel en wee van Venlo en zijn inwoners op speelse wijze aan de orde gesteld door "Victor Kall", het pseudoniem waarachter een aantal verslaggevers schuil gaan onder wie Hans Bos. De door klaagster gewraakte kwalificatie past in het karakter van de rubriek en kan door de lezers niet misverstaan zijn omdat immers het standpunt van klaagster algemeen bekend is. Iedere opzet om klaagster openlijk te beledigen of te belasteren heeft ontbroken. De door klaagster gestelde vraag waarop de kwalificatie was gebaseerd, kon niet naar haar zin beantwoord worden omdat de uitleg, die klaagster aan die kwalificatie geeft, niet strookt met de bedoelingen van de schrijver. Wel heeft de redactie klaagster aangeboden een voorstel te doen tot genoegdoening in de rubriek zelf. Hierop is klaagster echter niet ingegaan.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad is van oordeel dat de kwalificatie 'voorvechtster van een Duitsers-vrij Venlo' het standpunt van klaagster over het Duitse kooptoerisme in Venlo en de gevolgen daarvan niet dekt, ook niet tegen de achtergrond van de eerdere publiciteit hierover. De Raad meent echter dat het luchthartige karakter van de rubriek 'Omstreeks' ruimte laat voor de gebruikte kwalificatie. Als al van onzorgvuldigheid sprake zou zijn, is die goedgemaakt door het aanbod om in dezelfde rubriek aan klaagster genoegdoening te verschaffen.

BESLISSING

Hoewel tegen de door betrokkene gebruikte kwalificatie zakelijke bezwaren aan te voeren zijn, acht de Raad het gebruik daarvan - gezien het karakter van de context en het aanbod tot rectificatie - niet dermate onzorgvuldig jegens klaagster dat daarmee de grenzen van maatschappelijke aanvaardbaarheid zijn overschreden.

De Raad verzoekt betrokkenen deze beslissing integraal of in samenvatting te publiceren in het Dagblad voor Noord-Limburg.

Aldus beslist ter zitting van de Raad van 16 augustus 1985 door Mr. M. J. P. Verburgh, voorzitter, Mr. P. J. Boukema, J. L. de Troye, Drs. H. W. M. van Run, Drs. J. M. M. van der Pluijm, leden in tegenwoordigheid van Mr. A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1985, 16.