1983/8 ongegrond

L. en J. Goeree contra Kees van Oosten

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek inzake de klacht van Lucas en Jenny Goeree
te Zwolle tegen Kees van Oosten

DE KLACHT

Bij brief van 22 februari 1983 heeft het echtpaar Lucas en Jenny Goeree (klagers) een klacht ingediend tegen Kees van Oosten (betrokkene).
Bij brief van 15 april 1983 van zijn hoofdredacteur, L. M. van Rij, heeft betrokkene zich tegen de klacht verweerd. Klagers lieten bij brief van 24 mei weten geen prijs te stellen op mondelinge behandeling van de klacht waarna ook betrokkene zich akkoord verklaarde met afdoening van de zaak op de stukken.

DE FEITEN

In de 'Zwolse Courant' van 16 februari 1983 verscheen op de voorpagina een kort artikel over het op 9 februari 1983 uitgesproken faillissement van de Jezus Beweging. Het artikel heeft als kop 'Jezus Beweging Zwolle failliet'. De eerste zin van het stuk luidt: 'De Jezus Beweging van Lucas en Jenny Goeree uit Zwolle is failliet verklaard.' Daarna wordt enige informatie gegeven over de Jezus Beweging en de rol van het echtpaar Goeree met betrekking tot de beweging. Onder meer wordt meegedeeld dat Lucas Goeree voorzitter is van de rond de beweging opgerichte stichting en dat zijn vrouw Jenny daarvan secretaresse is. Met betrekking tot hun vestiging in Zwolle wordt vermeld dat dit gebeurde na hun huwelijk in 1979 en de daaraan voorafgaande scheiding van Lucas Goeree, die uit zijn eerste huwelijk acht kinderen had. Verder komt in het artikel de curator in het faillissement aan het woord. Bij het artikel is afgedrukt een foto van Lucas Goeree tijdens zijn evangelisatiewerk.
Op de voorpagina van de editie van de 'Zwolse Courant' van 17 februari 1983 is hierop een artikel verschenen onder de kop: 'Echtpaar Goeree: 'Niet meer te maken met de Jezus Beweging'. De eerste alinea van het artikel luidt:
'Lucas en Jenny Goeree ontkennen iets te maken te hebben met de Jezus Beweging die onlangs, zoals wij gisteren meldden, failliet is verklaard. Het echtpaar zegt al bijna een half jaar niets meer te maken te hebben met de Jezus Beweging.'
Hieronder wordt nadere informatie verstrekt over de redenen waarom het echtpaar zich uit de beweging heeft teruggetrokken.

DE STANDPUNTEN VAN KLAGERS EN BETROKKENE

Klagers noemen het artikel van betrokkene onjuist en insinuerend om de volgende redenen.

1. Betrokkene heeft zonder navraag te doen geschreven over 'De Jezus Beweging van Lucas en Jenny Goeree uit Zwolle' terwijl zij al sinds een half jaar niets meer met de beweging te maken hadden. Ten onrechte wordt hun een faillissement in de schoenen geschoven.
2. Het feit dat Lucas Goeree gescheiden is na een huwelijk waaruit acht kinderen geboren waren wordt opnieuw opgerakeld, zulks terwijl hij hiervan in evangelische kringen veel hinder ondervindt omdat echtscheiding daar niet geaccepteerd wordt.
3. De zinsnede, 'Het echtpaar Goeree plus dochtertje zei te moeten rondkomen van 800 gulden netto in de maand' is niet te rijmen met de mededeling aan het slot dat niemand van de stichting voor commentaar bereikbaar was.
4. De vervolgpublicatie van 17 februari 1983 is geen werkelijke rehabilitatie omdat slechts gesteld wordt dat het echtpaar bindingen met de failliete beweging ontkent.

Betrokkene heeft op deze punten als volgt gereageerd.

1. De publikatie vond plaats naar aanleiding van een in de editie van 15 februari 1983 verschenen advertentie tot publikatie van het faillissement. Hij kreeg op het hem uit eerdere contacten met klager bekende telefoonnummer van klagers (dit nummer staat ook vermeld op publiciteitsmateriaal van de beweging) geen gehoor. Daar klagers nog in oktober 1982 tegenover hem waren opgetreden namens de Jezus Beweging en hij nadien geen bericht ontving over hun uittreding, mocht hij aannemen dat zij nog bij de Jezus Beweging betrokken waren.
2. De gegevens over de persoonlijke achtergrond van klagers waren relevant om een beeld te geven van de mensen achter de beweging van wie tot op dat moment mocht worden aangenomen dat klagers daarvan de representanten waren. De gegevens werden ontleend aan een eerdere publikatie in de Zwolse Courant.
3. Zoals uit het artikel blijkt had de schrijver contact gehad met de curator waardoor het gebruik van het woord 'zei' te verklaren is.
4. Het vervolgartikel van 17 februari 1983 werd geplaatst naar aanleiding van de reactie van klagers op het artikel van 16 februari, en evenals dat op de voorpagina. Klagers worden daarin aan het woord gelaten en de door hen verstrekte informatie over hun uittreding uit de beweging is overgenomen. Betrokkene meent dat het eerste bericht aldus voldoende is gecorrigeerd.

BEOORDELING VAN DE KLACHT

De Raad volgt betrokkene op alle punten van zijn verweer hetgeen meebrengt dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.

BESLISSING

De Raad acht de klacht ongegrond

Aldus vastgesteld ter zitting van de Raad van 2 juni 1983 door Mr. H. B. Vroom, voorzitter, Drs. J. F. T. Vugts, D. F. Houwaart, Drs. H. W. M. van Run en Mr. D. F. Dalmolen, leden, in aanwezigheid van mevrouw Mr. A. C. M. Karsten, secretaris.

RvdJ 1983, 8.