1966/1 niet-ontvankelijk

Beslissing inzake de klacht van de heer A.A.H. Nabben c/a Sevenums Weekblad "'t Klökske" te Sevenum.

De Raad voor de Journalistiek.

Kennisgenomen hebbende van een door de heer A.A.H. Nabben d.d. 4 juni 1966 ingediende klacht tegen de uitgever-redacteur van "'t Klökske", de heer Van Gasteren te Sevenum waarin hij zich beklaagt over een in het nummer van 28 mei 1966 geplaatst artikel, getiteld "Aan Mijnheer v.F. voorzitter O.V.P." waarin in een gefingeerd interview met de heer v. E. een schadelijk en onwaardig licht op diens persoon wordt geworpen, Kennisgenomen hebbende van het nummer van "'t Klökske" van 4 juni 1966, waarin de genoemde heer Nabben onder het hoofd "Onfatsoenlijke Verkiezingspropaganda" tegen dit gefingeerd interview heeft geprotesteerd en welk protest is voorzien van een "naschrift van de redactie" van de hand van de heer Van Gasteren; Gezien het verweerschrift van de heer Van Gasteren d.d. 27 november 1966, waarin deze stelt destijds de heer Nabben te hebben afgeraden zijn protest in te zenden en zich daardoor te mengen in de dorpspolitiek van Sevenum; Overwegende, dat krachtens art. 14 van het Reglement voor de Raad voor de Journalistiek een zaak bij de Raad enkel aanhangig gemaakt kan worden door een schriftelijke klacht ingezonden door een ter beoordeling van de Raad "rechtstreeks belanghebbende"; Overwegende, dat bij het in het bovengenoemde, in "'t Klökske" van 28 mei 1966 gepubliceerde artikel, de heer v.E (= van Enckevoort) en diens partij de "O.V.P." (= Onafhankelijke Volkspartij) enkel als "rechtstreeks belanghebbenden" zijn te beschouwen doch niet de heer Nabben, zodat deze niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klacht; Verklaart klager A.A.H. Nabben te Sevenum niet-ontvankelijk in zijn klacht d.d. 4 juni 1966. Besluit - gelet op art. 31 van het Reglement voor de Journalistiek dit oordeel niet voor publikatie vrij te geven.

Aldus vastgesteld in de zitting van de Raad van l december 1966 te Amsterdam door Mr. A.A.L.F. van Dullemen, voorzitter, mevrouw Mr. J. Brans-Woltering, de heer J.H. Boom, Dr. F.Diemer en de heer S.H.A.M. Zoetmulder,leden, in tegenwoordigheid van de secretaris Mr. A.A. Jongerius.

RvdJ 1966, 1.