Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

afgewezen

T. Herrema / M. Beijer, de hoofdredacteur van Almere DEZE WEEK en Rodi Media B.V., verzoekers inzake herziening conclusie RvdJ 2019/1

2019/30 Conclusie: 27 mei 2019

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om de conclusie RvdJ 2019/1 over een klacht van T. Herrema tegen M. Beijer, de hoofdredacteur van Almere DEZE WEEK en Rodi Media B.V. (verzoekers) te herzien. De herzieningsprocedure staat alleen open voor media en journalisten die niet slechts formeel maar ‘daadwerkelijk’ in de zin van ‘effectief’ op de klacht hebben gereageerd. Verzoekers hebben dat echter niet gedaan.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onzorgvuldig

J. Lengkeek / de hoofdredacteur van het Barendrechts Dagblad

2019/29 Conclusie: 27 mei 2019

Het Barendrechts Dagblad heeft in de column “CDA royaal met uw belastingcenten” aandacht besteed aan een door de heer J. Lengkeek (klager) namens het CDA Barendrecht ingediende motie en de behandeling daarvan tijdens een gemeenteraadsvergadering. Uitgangspunt is dat columnisten vrij zijn om hun mening te geven over gebeurtenissen en personen. Klager heeft aannemelijk gemaakt dat de weergegeven interpretatie van (de gang van zaken rond) zijn motie geen recht doet aan de feiten. Gezien de stelligheid van de in column vervatte beweringen, had het Barendrechts Dagblad serieus behoren in te gaan op de gemotiveerde bezwaren van klager.
Daarbij komt dat sinds 1 november 2013 (hoofd)redacties als eerste lijn fungeren in de afhandeling van klachten en klagers verplicht zijn hun bezwaren eerst aan het betrokken medium voor te leggen. Dit brengt mee dat hoofdredacties klachten op een zorgvuldige manier moeten afhandelen. Het Barendrechts Dagblad heeft echter in het geheel niet gereageerd.
Dit leidt tot de conclusie dat het Barendrechts Dagblad journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan het Barendrechts Dagblad om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / H. Haveman, P. Berkhout en de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2019/28 Conclusie: 27 mei 2019

H. Haveman, P. Berkhout en De Twentsche Courant Tubantia hebben – alle omstandigheden in samenhang bezien – op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan kritiek op een boek van klager, klagers bezwaren daarover en de handelwijze van de krant.
Het stond Haveman vrij om in het artikel “Historicus: ‘blunders’ in boek Kollen” over de kwestie te berichten. Klager is vooraf in de gelegenheid gesteld op de kritiek te reageren. Dat hij van die mogelijkheid geen adequaat gebruik heeft gemaakt, kan de krant niet worden tegengeworpen. De Raad vindt de kop een grensgeval. In het hoofdredactionele artikel “Harde kritiek doet boek over Kollen geen recht” heeft Berkhout echter met zoveel woorden duidelijk gemaakt dat de krant de kritiek heeft overgenomen ‘onder de te harde kop’. Het was beter geweest als de zin “Dat nog los van het feit dat het artikel zelf enkele fouten bevatte die te voorkomen waren geweest.” niet was geschrapt. Dat neemt niet weg dat met dit artikel voldoende recht is gedaan aan de bezwaren van klager.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

Stichting Pensioenbehoud - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2019/6 / de hoofdredacteur van De Telegraaf

2019/27 Conclusie: 24 mei 2019

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht van Stichting Pensioenbehoud tegen De Telegraaf (RvdJ 2019/6) te herzien. Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de conclusie van de Raad is gebaseerd op onjuiste constateringen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

X / D. van Unen en de hoofdredacteur van Het Parool

2019/26 Conclusie: 24 mei 2019

Omdat Het Parool niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad een klacht tegen D. van Unen en Het Parool over het artikel “Commissie onderzoekt misbruik Castrum Peregrini” niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / H. Bijleveld en de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant

2019/25 Conclusie: 17 mei 2019

H. Bijleveld en de Leeuwarder Courant hebben in een reeks artikelen over de Friesche Jacht Centrale op journalistiek zorgvuldige wijze over klager bericht. Waar nodig is wederhoor toegepast. Niet is gebleken dat de artikelen relevante feitelijke onjuistheden bevatten. Van een nodeloos grievende toonzetting is geen sprake. Er bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de berichtgeving niet-waarheidsgetrouw of tendentieus is. De vermelding van de achternaam van klager was journalistiek relevant en zijn belangen zijn niet onevenredig geschaad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting