Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van AD De Dordtenaar

2018/29 Conclusie: 13 juli 2018

AD De Dordtenaar heeft met de publicatie van het artikel “’[beroep] op dodenlijst van drugscriminelen’” journalistiek onzorgvuldig gehandeld, door daarin een combinatie van persoonsgegevens van klager op te nemen die maken dat hij voor een brede kring herkenbaar is. Waar de berichtgeving meer is dan een zakelijke mededeling, maar de nieuwswaarde (met name) wordt bepaald door specifieke persoonlijke omstandigheden kan het van belang zijn om extra terughoudend te zijn met het publiceren van persoonlijke gegevens. De krant had kunnen en moeten volstaan met een beperktere aanduiding van klager, zonder dat dit afbreuk zou hebben gedaan aan de inhoud en nieuwswaarde ervan. Daarbij neemt de Raad in aanmerking dat het kennelijk voor de krant ook duidelijk was, dat dit voor klager een gevoelige kwestie betrof. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan AD De Dordtenaar deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Stentor

2018/28 Conclusie: 13 juli 2018

De Stentor heeft in het artikel “Politie met getrokken pistool: ‘Liggen nu!’” een citaat van een anonieme bron opgenomen, waarmee de onjuiste indruk is gewekt dat klager als verdachte bij de kwestie was betrokken. In een vervolgbericht heeft de krant ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat – en waarom – de eerste publicatie niet juist was. De redactie heeft de concepttekst van dit bericht vooraf aan klager voorgelegd, die daarmee akkoord is gegaan. Er bestaat dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de rechtzetting niet passend is geweest. De Stentor heeft journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onbevoegd deels-onzorgvuldig

Young Dominium Management B.V. en S. Sari / J. Petiet, J. Olde Kalter, Vincent TV Producties B.V., Talpa TV Productions B.V. en Talpa Broadcasting Holding B.V. (inzake het programma Foute Boel)

2018/27 Conclusie: 05 juli 2018

J. Petiet, J. Olde Kalter en Vincent TV Producties B.V. hebben bij de voorbereiding van een uitzending van het televisieprogramma Foute Boel journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Zij hebben onder valse voorwendselen de heer S. Sari, als persoon en als directeur van Young Dominium Management B.V. (gezamenlijk klagers), naar een locatie gelokt ten einde hem daar te bevragen en daarvan opnamen te maken. Niet is gebleken dat deze werkwijze, in ieder geval op dat moment, noodzakelijk was om de kwestie aan de orde te stellen. Voor zover de klacht erop is gericht dat de reactie van klagers onvoldoende in de uitzending is c.q. zal worden verwerkt, onthoudt de Raad zich van een oordeel, omdat ten tijde van de behandeling van de klacht de uitzending (nog) niet had plaatsgevonden. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Vincent TV Producties om deze conclusie ruimhartig te publiceren.
Voor zover de klacht is gericht tegen Talpa TV Productions B.V. en Talpa Broadcasting Holding B.V. is de Raad niet bevoegd daarover te oordelen, omdat geen sprake is van eigen journalistieke gedragingen van deze organisaties.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

F. Fakkers / H. den Ridder, J. Lazaroms en H. van der Kaa, hoofdredacteur van BN DeStem

2018/26 Conclusie: 05 juli 2018

H. den Ridder, J. Lazaroms en H. van der Kaa (BN DeStem) hebben in het artikel “Fakkers, bestuurder met enkele affaires” onvolledig bericht over de rol van F. Fakkers (klager) in een benoemingsprocedure bij het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant (WVS) en over zijn vertrek bij deze organisatie. Bezien in het licht van de kop boven het artikel is hierdoor de integriteit van klager onnodig aangetast en heeft BN DeStem op deze punten journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Niet is gebleken dat het artikel verder relevante onjuistheden bevat. Voor zover klager bezwaar heeft gemaakt tegen andere passages, bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat de krant ontoelaatbaar heeft gehandeld. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan BN DeStem om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

W.W.F. Schaper / A. Akkermans, R. Menkhorst en uitgeverij Querido Fosfor

2018/25 Conclusie: 05 juli 2018

A. Akkermans, R. Menkhorst en uitgeverij Querido Fosfor hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het boek “Bibeb – Biechtmoeder van Nederland” een hoofdstuk ‘De Zoon’ op te nemen dat gaat over W.W.F. Schaper (klager), zonder dit vooraf aan hem ter inzage voor te leggen.
Verder was hun handelwijze zorgvuldig. Het is niet aannemelijk dat aan klager toezeggingen zijn gedaan over de wijze waarop de van hem verkregen informatie zou worden verwerkt en de rol die hij al dan niet in het boek zou spelen. Klager had er niet van uit mogen gaan dat hij geen rol zou spelen in het boek. Daarbij komt dat hij – met uitzondering van het hoofdstuk ‘De zoon’ – tijdig het conceptmanuscript heeft ontvangen met het verzoek om feitelijke onjuistheden te corrigeren. Dat klager hierop niet adequaat heeft gereageerd kan Akkermans, Menkhorst en Querido Fosfor niet worden tegengeworpen. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan uitgeverij Querido Fosfor om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Comité Orgaandonatie Alert / de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2018/24 Conclusie: 29 juni 2018

NRC Handelsblad heeft in het artikel “’Nepnieuws’ lobbyisten over hersendood vervuilt donordebat” niet journalistiek onzorgvuldig bericht over Comité Orgaandonatie Alert (klager). In de kop is de term ‘vervuilt’ ten onrechte niet tussen aanhalingstekens geplaatst. Dit geldt ook voor de term ‘onjuiste informatie’ in de passage “Actiegroep Comité Orgaandonatie Alert probeert met onjuiste informatie Eerste Kamerleden te overtuigen van het idee dat mensen die hersendood zijn niet echt dood zijn.” Deze omissies zijn echter niet van zodanige aard dat daarmee ontoelaatbaar is gehandeld. Uit het artikel blijkt dat de termen ‘nepnieuws’, ‘onjuiste informatie’ en ‘vervuilen’ worden toegeschreven aan geraadpleegde bronnen. De krant mocht de Gezondheidsraad en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie als betrouwbaar en gezaghebbend beschouwen, en behoefde geen nader onderzoek te verrichten naar de verschillen van inzicht tussen deze instanties en klager. Bovendien is de reactie van klager adequaat in het artikel verwerkt.

Lees samenvatting Verberg samenvatting