Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

onbevoegd deels-onzorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X en Y-stichting / R.J. Konrad en de hoofdredacteur van Joop.bnnvara.nl (BNNVARA)

2019/20 Conclusie: 15 april 2019

Joop.bnnvara.nl heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Oud-kandidaat-raadslid VVD Almere bedreigt Marokkaanse-Nederlanders” te vermelden dat het betreffende oud-kandidaat-raadslid (een van de klagers) “Marokkaanse-Nederlanders met de dood [heeft] bedreigd”. Het staat een journalist vrij over een bepaald feit zijn mening te verkondigen, maar die vrijheid is niet onbegrensd. Een grondslag voor deze zeer ernstige beschuldiging valt niet te ontlenen aan het Facebook-bericht van de betrokken persoon.
Verder was de handelwijze van Joop.bnnvara.nl zorgvuldig. Het artikel bestaat voor een groot deel uit de feitelijke weergave van (citaten uit) een aantal berichten. Voorts mag een artikel in de kop scherp worden aangezet. Het toepassen van wederhoor was in dit geval niet nodig. Ten slotte is het in de gegeven omstandigheden journalistiek toelaatbaar dat de betrokken persoon als publiek figuur is aangemerkt en zijn naam in het artikel is vermeld.
Voor zover de klacht is ingediend door een stichting van de betrokken persoon is deze – vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang – niet inhoudelijk behandeld. Voor zover de klacht is gericht tegen R.J. Konrad heeft deze geen betrekking op een ‘journalistieke gedraging’, zodat de Raad niet bevoegd is daarover te oordelen.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Joop.nl om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Boevennieuws.pro

2019/19 Conclusie: 28 maart 2019

Boevennieuws.pro heeft in het artikel “De Judassen van de Utrechtse onderwereld” op tendentieuze wijze bericht over klager. Ook als een journalist terecht zijn bronnen beschermt en deze vertrouwelijk behandelt, dan nog dient hij in zijn berichtgeving voldoende inzicht te geven in het verrichte journalistieke onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal. Boevennieuws.pro heeft dit echter niet gedaan en daardoor journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Verder is niet aannemelijk dat klager in de publicatie voor het grote publiek identificeerbaar is. Het was daarom niet nodig om wederhoor toe te passen. Op deze punten was de handelwijze van Boevennieuws.pro zorgvuldig.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Boevennieuws.nl om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Nieuwe Revu

2019/18 Conclusie: 28 maart 2019

Nieuwe Revu heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld met de wijze waarop zij heeft gereageerd op e-mails van klager, naar aanleiding van zijn verzoek om aandacht te besteden aan zijn verhaal. Een redactie is vrij in de selectie van nieuws en behoeft haar keuze ter zake niet te verantwoorden. Dat klager zich onfatsoenlijk bejegend en niet serieus genomen voelt, is onvoldoende voor de conclusie dat de handelwijze van Nieuwe Revu journalistiek onzorgvuldig is geweest.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onzorgvuldig

F. Fakkers / de hoofdredacteur van BN DeStem

2019/17 Conclusie: 18 maart 2019

BN DeStem heeft in het bericht “Uitspraak Raad voor de Journalistiek over Fakkers” op journalistiek onzorgvuldige wijze aandacht besteed aan de conclusie van de Raad van 5 juli 2018 (RvdJ 2018/26). De Raad heeft expliciet beslist dat de krant op twee punten journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld. Door slechts aandacht te besteden aan één onzorgvuldigheid en daarna te vermelden “Volgens de Raad is niet gebleken dat het artikel verder relevante onjuistheden bevat.” heeft de krant onvoldoende recht gedaan aan de conclusie van de Raad. De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan BN DeStem om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

1. stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging en 2. M. Jankie / 1. F. Hermans en de hoofdredacteuren van de Gelderlander en het AD en 2. F. Hermans en de hoofdredacteur van de Gelderlander

2019/16 Conclusie: 18 maart 2019

F. Hermans, de Gelderlander en het AD hebben in de artikelen “Weldoener of oplichter? FIOD doet onderzoek”, “Een man die gestopt moet worden?” en  “Mahin Jankie, de man die gestopt moet worden?” bericht over M. Jankie, stichting Multidag Nijmegen, Coöperatie Multidag U.A. en stichting Multiculturele Dagverzorging (klagers). Voor zover de klachten betrekking hebben op het informeren van Jankie over de insteek van een interview met Hermans, de toepassing van wederhoor en het geven van inzage vooraf, is de Raad van oordeel dat op die punten niet journalistiek onzorgvuldig is gehandeld. Verder is de berichtgeving over het algemeen niet onjuist, onevenwichtig en/of tendentieus.
Wel vindt de Raad dat met de zin “FIOD doet onderzoek” in de hiervoor geciteerde kop alsmede met de passages in de artikelen waarin dat (vermeende) onderzoek aan de orde wordt gesteld, journalistiek onzorgvuldig is gehandeld. In de berichtgeving is geen inzicht gegeven in het verrichte onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal. Hierdoor is voor de lezers onvoldoende inzichtelijk en controleerbaar waarop de informatie – die klagers in ernstige mate diskwalificeert – is gebaseerd.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan de Gelderlander en het AD deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

J.D. Barth / B. Schut en de hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad

2019/15 Conclusie: 14 maart 2019

B. Schut en het Nieuw Israëlietisch Weekblad hebben in de artikelen “‘Pathologisch geval of gewoon fraudeur?’” en “Joods Nederland reageert geschokt” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over de heer J.D. Barth (klager). Uit de artikelen blijkt welke bronnen zijn geraadpleegd en hoe die bronnen in relatie staan tot klager, zodat de lezer de informatie op waarde kan schatten. Verder vinden de koppen voldoende grond in de artikelen. Daarbij komt dat klager voorafgaand aan de eerste publicatie de gelegenheid tot wederhoor is geboden. Dat hij heeft volstaan met zijn eerste reactie “Geen commentaar.” en daarop – ondanks de uitnodiging van Schut daartoe – niet is teruggekomen, komt voor zijn rekening. Vervolgens is in het tweede artikel klagers visie op de kwestie, aan Schut en het NIW kenbaar geworden uit een reactie van klager aan derden, verwerkt.
Ten slotte bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat Schut op ontoelaatbare wijze op zijn Twitter-account naar de publicaties heeft verwezen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting