Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

afgewezen

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2019/29 / H. Haveman, P. Berkhout en de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2019/45 Conclusie: 10 september 2019

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen H. Haveman, P. Berkhout en de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia (RvdJ 2019/28) te herzien. Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

D.J. Saunders / de hoofdredacteur van LINDA. en Mood for Magazines B.V. (Talpa Network)

2019/44 Conclusie: 10 september 2019

LINDA. en Mood for Magazines B.V. hebben met de publicatie van het internetartikel “Ex-vriendin Dean Saunders over mishandeling: ‘Hij had me hartstikke dood kunnen slaan’” en de publicatie van het printartikel “’Hij had me hartstikke dood kunnen slaan’” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Het is duidelijk dat de artikelen met name de persoonlijke visie van de ex-vriendin van de heer D.J. Saunders (klager) bevatten en dat feitelijke verslaglegging niet voorop staat. Uit het artikel volgt niet dat klager voor alle beschuldigingen is vervolgd en veroordeeld. Verder is van belang dat klager een publiek figuur is en zelf regelmatig de publiciteit zoekt. Het is journalistiek relevant dat zijn naam in het artikel is vermeld op de wijze zoals is gedaan. Zijn privacy is niet onevenredig aangetast.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

Familie X / de hoofdredacteur van Boerderij

2019/43 Conclusie: 02 september 2019

Boerderij heeft met de publicatie van het artikel “‘Het is geknald, de overname ging niet door’” niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Het artikel bevat het persoonlijke verhaal van de neef van klagers en zijn vrouw over een mislukte bedrijfsovername, waarbij klagers zijn betrokken. De publicatie betreft geen feitelijke verslaglegging over de kwestie. Het stond Boerderij vrij om aandacht te besteden aan het verhaal van de geïnterviewden op de wijze zoals zij heeft gedaan. Boerderij behoefde de informatie niet te verifiëren dan wel bij klagers wederhoor toe te passen. Daarbij weegt mee dat het artikel geen zware beschuldigingen aan het adres van klagers bevat en zij voor het grote publiek niet identificeerbaar zijn. Gezien het voorgaande behoefde Boerderij evenmin een weerwoord van klagers te plaatsen dan wel het artikel van de website te verwijderen.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

DENK Amsterdam / B. Schut en het Nieuw Israëlietisch Weekblad

2019/42 Conclusie: 27 augustus 2019

B. Schut en het Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW) hebben met de publicatie van het artikel “The Rights Forum radicaliseert” journalistiek zorgvuldig gehandeld. Voor de lezer is duidelijk dat het NIW een opinieblad is en dat het artikel voornamelijk de visie van Schut bevat. Het ligt voor de hand dat het lezerspubliek de zinsnede ‘de Jodenhaat bij Denk’ opvat als een mening van Schut over (een aantal) leden van klaagster. Gelet op de specifieke signatuur van het NIW en de uitgesproken positie van klaagster in het publieke debat, zijn de belangen van klaagster in dit geval niet onevenredig geschaad.
Wel meent de Raad dat de hoofdredactie onzorgvuldig heeft gehandeld door niet (formeel) te reageren op de klacht. De Raad doet de aanbeveling aan het NIW om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting Even Geen Vlees / G. van Harskamp en de hoofdredacteur van De Telegraaf

2019/41 Conclusie: 22 augustus 2019

Omdat De Telegraaf niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad een klacht tegen G. van Harskamp en De Telegraaf over het artikel “‘Planbureau moet cijfers over klimaatschade vlees snel bijstellen’” niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / A. Stoffelen, C. de Vries en P. Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant

2019/40 Conclusie: 22 augustus 2019

A. Stoffelen, C. de Vries en P. Remarque (de Volkskrant) hebben in het artikel “Zo gemakkelijk worden kwetsbare ouderen financieel gebruikt” met de bovenkop “Financieel misbruik ouderen” op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een familiekwestie waarbij klager is betrokken. Klager heeft meegewerkt aan een interview over de ‘ontvoering’ van zijn moeder om haar gedwongen opname te voorkomen, waarin hij zelf de financiële perikelen van de kwestie aan de orde heeft gesteld. Bovendien wist hij dat Stoffelen ook andere partijen wilde horen. Klager had er daarom op bedacht kunnen en moeten zijn dat in de publicatie (mede) aandacht zou worden besteed aan die financiële perikelen, waarbij onwelgevallige uitlatingen over hem zouden worden gedaan. De Volkskrant behoefde klager niet opnieuw om toestemming voor publicatie te vragen. In de publicatie is duidelijk de visie van klager opgenomen en hij heeft het conceptartikel vooraf ter inzage ontvangen. Er is geen sprake van zodanig onjuiste en/of onvolledige berichtgeving, dat daardoor een vertekend beeld of onzorgvuldige weergave van de kwestie is gegeven. De verwijzing naar de nationaliteit van de echtgenote van klager is niet nodeloos grievend. Verder is van belang dat ter aanduiding van de betrokkenen, onder wie klager, gefingeerde namen zijn gebruikt. Het is onvoldoende aannemelijk dat klager voor het grote publiek identificeerbaar is geworden.

Lees samenvatting Verberg samenvatting