Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

onzorgvuldig

X / V. van der Boon en de hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad

2017/1 Conclusie: 11 januari 2017

V. van der Boon en Het Financieele Dagblad hebben in het artikel “Gearresteerde notaris vestigde verdacht bedrijf bij onwetende burger” op journalistiek onzorgvuldige wijze aandacht besteed aan een tuchtzaak tegen de betrokken notaris (klager). In de kop is de tuchtzaak, die ging over het doorgeven van een adreswijziging bij de Kamer van Koophandel, verweven met de arrestatie van klager in een andere kwestie. Bij de lezer is de onjuiste indruk gewekt dat klager in zijn functioneren als notaris verwijtbaar heeft gehandeld bij de vestiging van een  bedrijf, terwijl de klacht hierover in de tuchtzaak (ook) in hoger beroep is afgewezen. Die indruk is door de verdere inhoud van het artikel versterkt. Hiermee is geen recht gedaan aan de betekenis van de uitspraak van het hof in de tuchtzaak. De Raad doet de aanbeveling aan Het Financieele Dagblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel onzorgvuldig

Orde der Transformanten / C. Damen, H. Ganzevoort, R. Heerkens en de hoofdredacteur van NPO Radio 1 De Ochtend (KRO/NCRV)

2016/48 Conclusie: 23 december 2016

H. Ganzevoort, R. Heerkens en NPO Radio 1 De Ochtend (KRO/NCRV) hebben in de uitzending “Opsporing sektes in Nederland moet veel beter” op journalistiek onzorgvuldige wijze aandacht besteed aan de Orde der Transformanten (klaagster). In de uitzending heeft journaliste C. Damen ernstige beschuldigingen aan het adres van klaagster geuit. Aangezien Damen met klaagster in conflict was over de inhoud van haar boek, kon zij niet als onafhankelijke, objectieve deskundige worden beschouwd. Het had dan ook op de weg van de omroep gelegen om te onderzoeken of voor de beschuldigingen een deugdelijke grondslag bestond en wederhoor bij klaagster toe te passen. Dit is echter niet gebeurd.
De Raad onthoudt zich van een oordeel over de handelwijze van Damen, nu zij niet op de klacht heeft gereageerd. De Raad kan daarom niet met de vereiste zorgvuldigheid beoordelen of, en zo ja in hoeverre, Damen journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.
De Raad doet de aanbeveling aan De Ochtend om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

X / de hoofdredacteur van Omroep Gelderland

2016/47 Conclusie: 19 december 2016

De heer X heeft geklaagd over berichtgeving van Omroep Gelderland waarin aandacht is besteed aan een strafzaak. Klager is een voormalig werknemer van het bedrijf van de verdachten. Volgens de Raad voor de Journalistiek heeft hij daarmee geen rechtstreeks belang bij de zaak. Daarom is de klacht niet inhoudelijk behandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

X - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2016/32 / de hoofdredacteur van Ontvoerd (Simpel Media B.V. en RTL4)

2016/46 Conclusie: 16 december 2016

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen Ontvoerd (RvdJ 2016/32) te herzien. Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / G. van der Maten en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad

2016/45 Conclusie: 16 december 2016

G. van der Maten en het Noordhollands Dagblad hebben in de artikelen “Onderzoek naar ‘rare’ wethouder” en “’Al mijn bellen gingen rinkelen’” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over de klacht die klaagster bij de Nationale Ombudsman heeft ingediend. Klaagster heeft met het toezenden van stukken de redactie zelf op de hoogte gesteld van de kwestie en heeft in haar begeleidende e-mails niet om vertrouwelijkheid of anonimisering verzocht. De redactie mocht er dan ook van uitgaan dat klaagster publiciteit wenste en geen bezwaar had tegen vermelding van haar naam. Ook verder is niet gebleken dat op onjuiste wijze aandacht aan de kwestie is besteed. Ten slotte is niet aannemelijk geworden dat Van der Maten partijdig of niet-integer heeft gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

DUIC / de hoofdredacteur van RTV Utrecht

2016/44 Conclusie: 02 december 2016

Voor RTV Utrecht bestond voldoende aanleiding om in het artikel “Huis-aan-huisblad DUIC slecht bezorgd” te berichten over de krant van DUIC (klaagster) zoals is gedaan. De berichtgeving was waarheidsgetrouw en controleerbaar. Verder was het journalistiek relevant om de bevindingen voor te leggen aan de adverteerders van klaagster. De Raad vindt het niet aannemelijk dat de motieven van de omroep niet integer zijn geweest. In zoverre heeft de omroep journalistiek zorgvuldig gehandeld. Hoewel de omroep in een vroeg stadium van haar onderzoek klaagster om een reactie heeft gevraagd, had zij klaagster nog voldoende gelegenheid moeten bieden voor aanvullend wederhoor. Dat is niet gebeurd. Bovendien heeft klaagster meer inhoudelijk gereageerd, dan is weergegeven in het artikel. Ten aanzien van het toepassen van wederhoor heeft de omroep daarom journalistiek onzorgvuldig gehandeld. De Raad doet de aanbeveling aan RTV Utrecht om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting