Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

zorgvuldig

X / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/17 Conclusie: 12 juni 2017

Peter R. de Vries, Strix Television en RTL Nederland hebben in een uitzending van het programma Internetpesters Aangepakt op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan ‘catfishing’ ofwel identiteitsdiefstal op social media en de (mogelijke) betrokkenheid van klaagster daarbij. Het gebruik van een verborgen camera was in dit geval niet ontoelaatbaar. Het uitgezonden materiaal bevat concretiseringen en bijzonderheden ten aanzien van de handelwijze van klaagster, die aan de uitzending authenticiteit en daarmee een relevante meerwaarde gaven. Het is niet aannemelijk dat dit ook op een andere wijze gerealiseerd had kunnen worden. Verder is niet aannemelijk dat klaagster door de wijze waarop zij is aangeduid voor een groot publiek identificeerbaar is geworden. De Vries c.s. zijn op een journalistiek gebruikelijke wijze voldoende terughoudend geweest in de aanduiding van klaagster. Dat klaagster – naar zij stelt – een problematische relatie met haar vader heeft, maakt niet dat De Vries c.s. journalistiek ontoelaatbaar hebben gehandeld. Ten slotte vindt de Raad het uit klaagsters handen ‘grissen’ van haar telefoon een grensgeval. Deze vergaande actie is onder de omstandigheden van dit geval nog toelaatbaar.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

S. Öztürk / J. Dohmen en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2017/16 Conclusie: 06 juni 2017

J. Dohmen en NRC Handelsblad hebben ten aanzien van de inhoud van de artikelen “Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk”, “De zaken van Selçuk Öztürk”, “Geheim dealtje bij een zorginstelling” en “De vier ‘leugens’ van NRC” niet journalistiek ontoelaatbaar gehandeld. Zij hebben deugdelijk onderzoek verricht en de artikelen opgesteld aan de hand van de destijds voorhanden feiten en omstandigheden. Bovendien hebben ze voldoende wederhoor toegepast voordat zij tot publicatie overgingen. Dat S. Öztürk (klager) daarvan geen adequaat gebruik heeft gemaakt, kan Dohmen en de krant niet worden verweten.
Wel vindt de Raad dat de kop “Onderzoek integriteit Denk-voorzitter Öztürk” en de onderkop “Vastgoed-deal – Twee zorginstellingen verdenken Kamerlid Öztürk van laakbaar handelen bij zakelijke transacties in zijn vorige leven als zakenman.” van het voorpagina-artikel te stellig en daarmee onjuist zijn. Ten onrechte is als feit gepresenteerd dat er een integriteitsonderzoek naar klager wordt verricht. Het gaat om een onderzoek naar de interne bedrijfsvoering binnen zorginstelling Daelzicht. Dat klager bij een van die transacties betrokken is geweest en dat in het onderzoeksrapport is vermeld dat ‘de bevindingen geen verwijten jegens hem bevatten’, maakt niet dat kan worden gesproken van een integriteitsonderzoek ‘naar klager’. Verder was zorginstelling Reinaerde zich ten tijde van de publicatie aan het beraden op een onderzoek. Aldus bestaat onvoldoende grond voor de in de onderkop als feit gepresenteerde bewering dat de instellingen klager ‘verdenken van laakbaar handelen’. Daarom hebben Dohmen en de krant ten aanzien van de kop en onderkop van het voorpagina-artikel onzorgvuldig gehandeld.
De Raad doet de aanbeveling aan NRC Handelsblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

X - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2017/6 / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2017/15 Conclusie: 19 mei 2017

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen de Volkskrant (RvdJ 2017/6) te herzien. Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

X - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2017/4 / de hoofdredacteur van Advocatie.nl

2017/14 Conclusie: 19 mei 2017

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie over een klacht tegen de Advocatie.nl (RvdJ 2017/4) te herzien. Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X en Stichting Y / de hoofdredacteuren van De Gelderlander, het AD en DeOndernemer.nl

2017/13 Conclusie: 04 mei 2017

De Gelderlander, het AD en DeOndernemer.nl hebben in een reeks berichten op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan het evenement Taptoe Arnhem/Arnhem Tattoo, een initiatief van klagers. Niet is gebleken dat de berichtgeving relevante onjuistheden bevat. Bovendien zijn klagers – een stichting en haar oprichter/voorzitter – in de gelegenheid gesteld te reageren en hun wederhoor is op journalistiek aanvaardbare wijze weergegeven. Dat klagers op een gegeven moment niet meer bereikbaar waren voor commentaar, kan de betrokken media niet worden verweten. Vast staat verder dat de voorzitter zich heeft geprofileerd als het gezicht van de stichting en het evenement in Arnhem. Aldus konden klagers als het ware vereenzelvigd worden. Het was journalistiek relevant om in het kader van berichtgeving over de organisatie van het evenement, waar zich al problemen voordeden, tevens aandacht te besteden aan de aanhouding van de voorzitter van de stichting in een ander verband. Dit brengt ook mee dat in dit geval de naamsvermelding van de voorzitter – die een zekere mate van bekendheid genoot – relevant was. Het is niet journalistiek onzorgvuldig dat de media niet direct na de aanhouding van de voorzitter zijn overgegaan tot anonimisering van de berichtgeving. Van een onevenredige aantasting van diens privacy is geen sprake.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

X / Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V. (Internetpesters Aangepakt)

2017/12 Conclusie: 12 april 2017

De heer X heeft geklaagd over een uitzending van het televisieprogramma Internetpesters Aangepakt, waarin aandacht aan hem is besteed. De Raad doet geen inhoudelijke uitspraak over  de klacht tegen Peter R. de Vries, Strix Television B.V. en RTL Nederland B.V., omdat deze niet op de juiste wijze eerst aan het betrokken medium is voorgelegd.

Lees samenvatting Verberg samenvatting