Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van RTV Rijnmond

2017/7 Conclusie: 06 maart 2017

RTV Rijnmond heeft in het artikel “Man steekt partner neer in [plaatsnaam]” bericht over een groot incident, dat met een hoop rumoer gepaard is gegaan en voor veel publiciteit heeft gezorgd. De vermelding van de straat waarin het voorval heeft plaatsgevonden, is in dit geval journalistiek relevant. Aangezien het huisnummer en de namen van betrokkenen niet zijn vermeld, bestaat geen grond voor de conclusie dat klaagsters privacy disproportioneel is aangetast. De afbeelding van een mes past in de context van de berichtgeving en is niet zodanig onnodig grievend, dat de omroep daarmee journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van de Volkskrant

2017/6 Conclusie: 06 maart 2017

De Volkskrant heeft in de rubriek ‘Wat zou u doen’ op journalistiek zorgvuldige wijze aandacht besteed aan een lezersdilemma onder de kop “Moeder torpedeert elke omgangsregeling”. Het is duidelijk dat de publicatie de persoonlijke visies bevat van degene die de vraag heeft voorgelegd en van de lezers die daarop hebben gereageerd. Bovendien zijn de personalia van alle betrokkenen geanonimiseerd. Het is niet aannemelijk dat klaagster voor het grote publiek identificeerbaar is. De krant mocht tot publicatie overgaan en hoefde geen wederhoor bij klaagster toe te passen. Ten aanzien van de klachtafhandeling kan de Volkskrant evenmin ontoelaatbaar handelen worden verweten.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / L. van Raaij en de hoofdredacteur van De Twentsche Courant Tubantia

2017/5 Conclusie: 27 februari 2017

L. van Raaij en De Twentsche Courant Tubantia hebben in het artikel “Onderduiken voor jeugdbescherming” aandacht besteed aan de minderjarige zoon van klaagster en zijn gezinssituatie. De kwestie is (vooral) belicht vanuit de invalshoek van de vader, met wie klaagster in conflict is, en de jongen. Aangezien klaagster – de enige ouder met wettig gezag – door de publicatie wordt gediskwalificeerd, hadden Van Raaij en de krant het artikel voor wederhoor aan haar moeten voorleggen. Dat zij Van Raaij bij de voorbereiding niet van informatie heeft willen voorzien, kan daaraan niet afdoen. Bovendien had Van Raaij de advocaat van de jongen moeten benaderen, om zich ervan te vergewissen dat de belangen van de jongen voldoende in ogenschouw zouden worden genomen. Door een en ander na te laten hebben Van Raaij en de krant journalistiek onzorgvuldig gehandeld. Ten aanzien van de privacy van klaagsters zoon is de handelwijze van Van Raaij en de krant niet ontoelaatbaar. Het is niet aannemelijk dat hij in de publicatie voor het grote publiek identificeerbaar is geworden. De Raad doet de aanbeveling aan De Twentsche Courant Tubantia deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onthouding-oordeel zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Advocatie.nl

2017/4 Conclusie: 21 februari 2017

Advocatie.nl heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Haagse advocaat per direct geschorst: ‘Belangen cliënten ernstig in gevaar’” de naam van klager – de bedoelde advocaat – te vermelden. Gezien de door de tuchtrechter opgelegde maatregel en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen is met de openbaarmaking van klagers naam het algemeen belang gediend. Het plaatsen van een spotprent van een (anonieme) man die een bordje met de tekst ‘Not my FAULT’ voor zijn gezicht houdt, is evenmin journalistiek ontoelaatbaar. De afbeelding kan dienen als een wat luchtige illustratie van de berichtgeving en is ironisch bedoeld. Ten aanzien van de klacht over feitelijk onjuiste berichtgeving onthoudt de Raad zich van een oordeel.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

niet-inhoudelijk-behandeld

VIDA Patiënten Platform (Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting) / de hoofdredacteur van De Telegraaf

2017/3 Conclusie: 13 februari 2017

Omdat De Telegraaf niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van VIDA Patiënten Platform (Hippocrates en Anne-Margré Vink Stichting) niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat in deze situatie alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

R.M. Kaatee / hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden

2017/2 Conclusie: 18 januari 2017

Dagblad van het Noorden heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in de rubriek ‘Opinie’ het stuk “Kaatee tovert bekende PVV-aap uit de mouw” te plaatsen. Daarin reageerde de schrijver op een eerder gepubliceerde opiniebijdrage van R.M. Kaatee (klager). Voor de lezer is voldoende duidelijk dat het stuk de visie van de schrijver behelst. Het beginsel van wederhoor geldt niet voor publicaties die een persoonlijke mening bevatten. Het stuk bevat geen (dis)kwalificaties of vergelijkingen die journalistiek ontoelaatbaar zijn.
Gezien de bij klager gewekte verwachtingen ten aanzien van het publiceren van een ingezonden brief, had het de krant gesierd als zij hem op dit punt tegemoet was gekomen. Dat dit niet is gebeurd, is echter niet onzorgvuldig. De hoofdredacteur kon zich op het standpunt stellen dat het plaatsen van klagers brief waarschijnlijk zou leiden tot een – voor de lezer – zinloze herhaling van standpunten.
T
en slotte merkt de Raad op dat elk medium zelf verantwoordelijk is voor de inrichting van zijn interne klachtprocedure. Dat bij Dagblad van het Noorden de hoofdredacteur het aanspreekpunt is voor klachten, is in lijn met de informatie op de website van de Raad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting