Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

onthouding-oordeel deels-onzorgvuldig

D.W. Neupert / V. van der Boon en J. Bonjer, hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad

2018/43 Conclusie: 16 oktober 2018

V. van der Boon en J. Bonjer (Het Financieele Dagblad) hebben journalistiek onzorgvuldig gehandeld door voorafgaand aan de publicatie van het artikel “Familie vecht met trustkantoor om erfenis” onvoldoende wederhoor toe te passen bij de heer D.W. Neupert (klager). Gezien de ernst van de gepubliceerde beschuldigingen – die voor een belangrijk deel klager persoonlijk betreffen – hadden zij meer pogingen moeten ondernemen om klager te bereiken.
Verder heeft klager gesteld dat het artikel een groot aantal onjuiste aantijgingen en feiten bevat, hetgeen door het FD gemotiveerd is betwist. Gezien de complexiteit van de materie, kan de Raad geen gefundeerd oordeel geven zonder diepgaand verder feitenonderzoek. De procedure bij de Raad leent zich echter niet voor een dergelijk onderzoek. Daarbij neemt de Raad mede in aanmerking dat het feitencomplex nog steeds voorwerp is van diverse juridische procedures. Op dit punt onthoudt de Raad zich daarom van een oordeel.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Het Financieele Dagblad deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad

2018/42 Conclusie: 10 september 2018

Op 30 november 2016 is op de website van het Reformatorisch Dagblad een artikel verschenen met de kop “Pieter van Rest: Prediker en officier van justitie”. Daarin komt ook een passage over klager voor. Gelet op de klachttermijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van publicatie, kan niet meer worden geklaagd tegen de publicatie als zodanig. De afwijzing van klagers verzoek tot verwijdering van zijn naam en/of passages uit het artikel kan de Raad wel beoordelen. Er bestaat geen aanleiding om het belang van klager bij verwijdering van zijn naam en/of passages uit het artikel zwaarder te laten wegen dan het publieke belang van betrouwbare en integere archivering. De krant heeft in haar correspondentie met klager duidelijk blijk gegeven van de hiervoor bedoelde belangenafweging en heeft journalistiek zorgvuldig gehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

Orde der Transformanten - verzoekster inzake herziening conclusie RvdJ 2018/18 / J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS)

2018/41 Conclusie: 06 september 2018

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht van de Orde der Transformanten (verzoekster) tegen J. Mom, A. Rooijakkers en R. van Brakel, hoofdredacteur van Radio EenVandaag (AVROTROS) (RvdJ 2018/18). Verzoekster maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad op basis van onjuiste constateringen tot zijn conclusie is gekomen. Dat verzoekster zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

G.J. van Dam - verzoeker inzake herziening conclusie RvdJ 2018/16 / de hoofdredacteur van Trouw

2018/40 Conclusie: 06 september 2018

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om een conclusie te herzien over een klacht van de heer G.J. van Dam (verzoeker) tegen Trouw (RvdJ 2018/16). Verzoeker maakt bezwaar tegen de afwegingen die de Raad heeft gemaakt, maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat de Raad op basis van onjuiste constateringen tot zijn conclusie is gekomen. Dat verzoeker zich niet kan vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van AD Haagsche Courant

2018/39 Conclusie: 06 september 2018

AD Haagsche Courant heeft in het artikel “Cel voor ontvoering en mishandeling” op journalistiek zorgvuldige wijze bericht over een strafzaak waarbij klager is betrokken. Klager is veroordeeld voor het opzettelijk onttrekken van zijn kinderen aan het wettig over hen gestelde gezag. Dit wordt niet alleen in het gangbaar taalgebruik als ‘ontvoering’ aangeduid, maar tevens in de uitleg in het gezaghebbend Tekst & Commentaar Strafrecht en ook zo bedoeld in het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Het gebruik van de term ‘ontvoering’ is derhalve journalistiek toelaatbaar. Het zou vollediger zijn geweest als in het artikel ook was vermeld dat klager ten aanzien van het hem tenlastegelegde feit 2 (het opzettelijk wederrechtelijk van de vrijheid beroven van zijn kinderen) was vrijgesproken. Dat dit niet is gebeurd, is echter niet onredelijk beschadigend voor klager.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onbevoegd onzorgvuldig

drs. G.P. van der Vorst en drs. B.B. Yazar-Walvis / de hoofdredacteur van De Limburger

2018/38 Conclusie: 03 september 2018

De Limburger heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld met de publicatie van het artikel “‘Verering Sally Walvis onjuist’”, dat op de voorpagina is aangekondigd met de tekst “Rehabilitatie Sally Walvis blijft omstreden”. Hoewel niet is gebleken dat de krant bewust de geplande rehabilitatieceremonie heeft willen frustreren, vond de publicatie plaats op een uiterst ongelukkig moment. Bovendien is het gebruik van de term ‘omstreden’ onjuist en onnodig grievend voor de heer drs. G.P. van der Vorst en mevrouw drs. B.B. Yazar-Walvis (klagers). Daarbij komt dat ten onrechte geen wederhoor is toegepast. De krant heeft dit laatste overigens erkend en daarvoor haar excuses aangeboden.
Verder vindt de Raad ook de afhandeling van de klacht onvoldoende zorgvuldig. Uitgangspunt is dat de redactie op passende wijze en zo snel mogelijk dient te rectificeren. Deze norm is niet beperkt tot het rechtzetten van feitelijke onjuistheden. In dit geval heeft Van der Vorst op voorstel van de redactie gereageerd in een ingezonden brief. Onder de gegeven omstandigheden had de redactie daarmee ruimhartiger moeten omgaan. Niet valt in te zien waarom de laatste versie van de brief niet is geplaatst.  
Voor zover de klacht zich richt tegen het hergebruik van een foto, acht de Raad zich onbevoegd over daarover te oordelen.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan De Limburger deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting