Conclusies

Alle conclusies van de Raad voor de Journalistiek vanaf de eerste uitspraak in 1961 tot heden zijn hier te raadplegen. U kunt zoeken op diverse trefwoorden. De resultaten worden weergegeven op volgorde van relevantie.

Vanaf 2014 hanteert de Raad een andere terminologie. De uitspraken zijn journalistieker opgesteld en heten voortaan ‘conclusies’. De essentie bij het beoordelen van een klacht is niet langer wat ‘maatschappelijk (on)aanvaardbaar’ is, maar wat ‘journalistiek (on)zorgvuldig' is. Daarbij spelen de begrippenparen waarheidsgetrouw/nauwgezet, onpartijdig/fair en controleerbaar/integer een belangrijke rol. De eindconclusie luidt voortaan 'zorgvuldig', 'deels onzorgvuldig' of 'onzorgvuldig'. De begrippen 'ongegrond', 'deels gegrond' en 'gegrond' blijven in de database beschikbaar ten behoeve van de oude uitspraken.

zorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

Stichting Sint Jan voor eerlijk proces / J. Dohmen en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad

2019/23 Conclusie: 09 mei 2019

J. Dohmen en NRC Handelsblad hebben in het artikel “Ook in Nederland hielden bisschoppen en kardinalen misbruik in stand” aandacht besteed aan misbruik in de katholieke kerk. Ten aanzien van haar klacht tegen dit artikel kan Stichting Sint Jan voor eerlijk proces (klaagster) niet als rechtstreeks belanghebbende worden beschouwd, zodat de Raad die klacht niet inhoudelijk heeft behandeld. Verder vindt de Raad dat NRC Handelsblad de klacht op journalistiek zorgvuldige wijze heeft afgehandeld.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

afgewezen

E.G.J. van Wieren, Noorderveste B.V. en V.O.F. Makelaardij Van Wieren / W. Groeneveld, journalist en hoofdredacteur van Sikkom.nl, en NDC Mediagroep B.V. - verzoekers inzake herziening conclusie RvdJ 2018/46

2019/22 Conclusie: 02 mei 2019

De Raad voor de Journalistiek ziet geen aanleiding om de conclusie RvdJ 2018/46 over een klacht van E.G.J. van Wieren, Noorderveste B.V. en V.O.F. Makelaardij Van Wieren tegen W. Groeneveld, Sikkom.nl en NDC Mediagroep B.V. (verzoekers) te herzien. Verzoekers maken bezwaar tegen de afwegingen die de Raad in zijn conclusie heeft gemaakt, maar hebben niet aannemelijk gemaakt dat de Raad zijn conclusie op basis van onjuiste constateringen heeft genomen. Dat verzoekers zich niet kunnen vinden in de overwegingen en het oordeel van de Raad, is onvoldoende om een verzoek tot herziening te honoreren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

drs. G.P. van der Vorst en drs. B.B. Yazar-Walvis / F. Ruber en de hoofdredacteur van L1

2019/21 Conclusie: 02 mei 2019

F. Ruber en L1 hebben in een aflevering van het radioprogramma Cultuurcafé een reportage uitgezonden met de titel “Was de liquidatie van onderduiker Salomon Walvis terecht of niet?”. Zij hebben daarbij niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld jegens de heer drs. G.P. van der Vorst  en mevrouw drs. B.B. Yazar-Walvis (klagers). Er is geen sprake van een gewijzigde opzet van de reportage waarbij ten aanzien van Van der Vorst als geïnterviewde journalistieke normen zijn overschreden en evenmin van afspraken met hem die niet zijn nagekomen. Niet is gebleken dat een incident is uitgelokt om nieuws te creëren. Verder vindt de Raad dat voldoende onderscheid is gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Het beginsel van hoor en wederhoor is niet geschonden. Er is verslag gedaan van de discussie naar aanleiding van de voorgenomen rehabilitatie van Salomon Walvis. Het is journalistiek relevant dat daarbij ook aandacht is besteed aan de rondgaande beschuldigingen aan diens adres, waarbij de verschillende standpunten genuanceerd zijn belicht. Het stond Ruber en L1 vrij om zonder voorafgaand nader onderzoek alle aspecten van de kwestie aan de orde te stellen. Hoewel de Raad zich kan voorstellen dat Yazar-Walvis als nabestaande onaangenaam door de reportage is getroffen, is de berichtgeving niet van zodanige aard dat haar belangen daarmee onevenredig zijn geschaad.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

onbevoegd deels-onzorgvuldig niet-inhoudelijk-behandeld

X en Y-stichting / R.J. Konrad en de hoofdredacteur van Joop.bnnvara.nl (BNNVARA)

2019/20 Conclusie: 15 april 2019

Joop.bnnvara.nl heeft journalistiek onzorgvuldig gehandeld door in het artikel “Oud-kandidaat-raadslid VVD Almere bedreigt Marokkaanse-Nederlanders” te vermelden dat het betreffende oud-kandidaat-raadslid (een van de klagers) “Marokkaanse-Nederlanders met de dood [heeft] bedreigd”. Het staat een journalist vrij over een bepaald feit zijn mening te verkondigen, maar die vrijheid is niet onbegrensd. Een grondslag voor deze zeer ernstige beschuldiging valt niet te ontlenen aan het Facebook-bericht van de betrokken persoon.
Verder was de handelwijze van Joop.bnnvara.nl zorgvuldig. Het artikel bestaat voor een groot deel uit de feitelijke weergave van (citaten uit) een aantal berichten. Voorts mag een artikel in de kop scherp worden aangezet. Het toepassen van wederhoor was in dit geval niet nodig. Ten slotte is het in de gegeven omstandigheden journalistiek toelaatbaar dat de betrokken persoon als publiek figuur is aangemerkt en zijn naam in het artikel is vermeld.
Voor zover de klacht is ingediend door een stichting van de betrokken persoon is deze – vanwege het ontbreken van een rechtstreeks belang – niet inhoudelijk behandeld. Voor zover de klacht is gericht tegen R.J. Konrad heeft deze geen betrekking op een ‘journalistieke gedraging’, zodat de Raad niet bevoegd is daarover te oordelen.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Joop.nl om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

deels-onzorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Boevennieuws.pro

2019/19 Conclusie: 28 maart 2019

Boevennieuws.pro heeft in het artikel “De Judassen van de Utrechtse onderwereld” op tendentieuze wijze bericht over klager. Ook als een journalist terecht zijn bronnen beschermt en deze vertrouwelijk behandelt, dan nog dient hij in zijn berichtgeving voldoende inzicht te geven in het verrichte journalistieke onderzoek en het beschikbare bronnenmateriaal. Boevennieuws.pro heeft dit echter niet gedaan en daardoor journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
Verder is niet aannemelijk dat klager in de publicatie voor het grote publiek identificeerbaar is. Het was daarom niet nodig om wederhoor toe te passen. Op deze punten was de handelwijze van Boevennieuws.pro zorgvuldig.
De Raad voor de Journalistiek doet de aanbeveling aan Boevennieuws.nl om deze conclusie ruimhartig te publiceren.

Lees samenvatting Verberg samenvatting

zorgvuldig

X / de hoofdredacteur van Nieuwe Revu

2019/18 Conclusie: 28 maart 2019

Nieuwe Revu heeft niet journalistiek onzorgvuldig gehandeld met de wijze waarop zij heeft gereageerd op e-mails van klager, naar aanleiding van zijn verzoek om aandacht te besteden aan zijn verhaal. Een redactie is vrij in de selectie van nieuws en behoeft haar keuze ter zake niet te verantwoorden. Dat klager zich onfatsoenlijk bejegend en niet serieus genomen voelt, is onvoldoende voor de conclusie dat de handelwijze van Nieuwe Revu journalistiek onzorgvuldig is geweest.

Lees samenvatting Verberg samenvatting