Raad stelt media vaker in het gelijk

9 januari 2018

  • ruim 100 klachten ontvangen
  • 67 zaken in behandeling genomen
  • 46 conclusies getrokken, waarbij media overwegend in het gelijk zijn gesteld
  • verdubbeling percentage klachten tegen landelijke dagbladen

In 2017 heeft de Raad voor de Journalistiek ruim 100 klachten ontvangen, waarvan er inmiddels 67 in behandeling zijn genomen (vergelijkbaar met 2016). 20 klachten zijn uiteindelijk door de klager niet doorgezet. Bij de overige klachten die zijn aangemeld, zijn de klagers erop geattendeerd dat zij hun bezwaren eerst nog aan het medium moesten voorleggen. Verder ontving de Raad 8 herzieningsverzoeken.
Doordat de Raad in 2017 een zitting meer hield dan het jaar ervoor (13 i.p.v. 12) en op de zittingen bovendien meer zaken werden geagendeerd, steeg het aantal behandelde zaken met 13 procent (van 54 naar 61).

De Raad heeft in 46 zaken conclusies getrokken over de journalistieke zorgvuldigheid (eveneens vergelijkbaar met vorig jaar). Daarbij steeg het percentage zaken waarin media gelijk kregen – en hun handelwijze journalistiek zorgvuldig werd bevonden – van 25 naar 41 procent, terwijl het percentage (deels) onzorgvuldig bevonden journalistieke gedragingen daalde van 37 naar 20 procent. In de overige gevallen onthield de Raad zich van een oordeel omdat hij niet kon vaststellen welke partij gelijk had, is de klacht niet inhoudelijk behandeld, achtte de Raad zich onbevoegd of betrof het een afgewezen verzoek tot herziening. Daarnaast werden 17 klachten afgehandeld middels een beslissing van de voorzitter en secretaris. Van 10 zaken die eind 2017 zijn behandeld, volgt de conclusie begin dit jaar.

 
De conclusies hebben betrekking op 27 verschillende media. Net als voorgaande jaren betreft verreweg het grootste deel van de uitspraken publicaties van dagbladen. In vergelijking tot vorig jaar is opvallend dat het percentage klachten tegen landelijke dagbladen ruim verdubbelde, terwijl het aandeel van de regionale dagbladen met 10 procent afnam.


Net als in de afgelopen jaren werd in de meeste gevallen geklaagd over onjuiste c.q. tendentieuze berichtgeving, het niet (goed) toepassen van wederhoor en schending van de privacy.

Meer berichten