Nieuwe maatstaf en meer journalisten in Raad voor de Journalistiek

16 november 2012

De Raad voor de Journalistiek past volgend jaar zijn werkwijze en procedures aan om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen die binnen de journalistiek leven.
Uit een inventarisatie door het bestuur van de Stichting Raad voor de Journalistiek is gebleken dat veel deelnemende mediaorganisaties prijs stellen op een meer kleinschalige, minder juridisch georiënteerde en vooral aanvullende klachtenafhandeling dan nu soms het geval lijkt.

Om daaraan tegemoet te komen zal de Raad in de toekomst alleen nog klachten in behandeling nemen over media die de Raad ´erkennen´. In die zin dat ze bereid zijn aan de procedure bij te dragen door zich schriftelijk te verweren, op de zitting te verschijnen en de uitspraken van de Raad te publiceren. Over media die niet mee willen doen aan de Raad worden vanaf volgend jaar dan ook geen uitspraken (meer) gedaan.
Het medium waarover wordt geklaagd, krijgt voortaan met meer nadruk de gelegenheid de klacht eerst zelf af te handelen. De Raad wil het werk van lezersredacteuren, ombudslieden of hoofdredacties die nu klachten afhandelen, op deze wijze met nadruk ondersteunen.
De veel gehoorde opmerking dat de Raad ´te juridisch´ zou zijn en de Leidraad ´te ingewikkeld´ of ‘te beperkend’ leidt tot de volgende aanpassingen.
De Raad hanteert voortaan een nieuwe beknopte beoordelingsmaatstaf voor behoorlijke journalistiek met drie criteria. Behoorlijke journalistiek is: Waarheidsgetrouw en accuraat, Onpartijdig en  fair,  Controleerbaar en integer. Met deze criteria hoopt de Raad beter duidelijk te maken waar het bij de geschilbeslechting echt om gaat, zowel aan het publiek als aan de deelnemende media. De beknopte maatstaf zal bij de presentatie van de Raad, de behandeling van de zaken en het formuleren van het oordeel steeds een prominente rol spelen. De Raad hoopt zo toegankelijker en beter begrepen te worden. Maar hoopt ook aan gezag bij publiek en media te kunnen winnen.
De zittingen van de Raad zullen voortaan worden voorgezeten door journalisten, niet meer door juristen. De Kamers zullen voortaan ook in meerderheid bestaan uit journalisten.
In de komende weken neemt het bestuur van de stichting een besluit van deze strekking. Vervolgens wordt aan de deelnemende organisaties instemming gevraagd met een statutenwijziging, waarna in de eerste helft van volgend jaar de nieuwe werkwijze in gebruik wordt genomen. Er wordt nog overwogen de vernieuwing te markeren met een nieuwe naam die in de plaats zal komen van ‘Raad voor de Journalistiek’.
De mogelijkheid van bemiddeling door de Raad om een klacht te voorkomen blijft in stand. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om herziening te vragen, als de uitspraak berustte op achteraf onjuist gebleken feiten.
Nadere informatie: Folkert Jensma (bestuur Stichting RvdJ) 06 55 777 085

Meer berichten