Kwartaaloverzicht Raad voor de Journalistiek

1 november 2011

In de eerste negen maanden van 2011 heeft de Raad voor de Journalistiek 57 nieuwe klachten in behandeling genomen. Verder zijn nog 4 klachten binnengekomen die niet zijn doorgezet, bijvoorbeeld wegens het ontbreken van een direct belang.

De Raad heeft in deze periode 65 uitspraken gedaan (in heel 2010: 57). In 37 zaken werd de klacht (deels) gegrond bevonden en in 22 zaken ongegrond. Verder onthield de Raad zich in 10 zaken (gedeeltelijk) van een oordeel en was klager in 5 gevallen (deels) niet-ontvankelijk.
Vijf uitspraken hadden betrekking op een herzieningsverzoek. In drie gevallen werd herziening verzocht door de klager, in de andere twee zaken door een aangeklaagde journalist en/of hoofdredacteur. Drie verzoeken werden toegewezen: in één zaak werd de klacht tegen de journalist alsnog ongegrond verklaard, in twee gevallen handhaafde de herzieningskamer de oorspronkelijke beslissing van de Raad. Twee herzieningsverzoeken werden afgewezen. Alle uitspraken zijn gepubliceerd op de website van de Raad www.rvdj.nl.

Volgens de vereenvoudigde procedure zijn verder 3 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris van de Raad. In een geval ging de klager tegen de beslissing in beroep en werd de klacht alsnog deels inhoudelijk behandeld, maar ongegrond verklaard. Een tweede beroep wordt binnenkort behandeld. De beslissingen van de voorzitter en secretaris worden alleen ter kennisneming aan partijen gestuurd en niet gepubliceerd.

Voorts heeft in 3 zaken met succes bemiddeling plaatsgevonden. In een geval heeft de hoofdredacteur de klager een brief gestuurd, waarin hij zijn medeleven heeft betuigd en uitleg heeft gegeven over de gang van zaken. In een ander geval is de klager telefonisch benaderd door de directeur en in de derde zaak is een hersteltekst geplaatst. Daarnaast is in 3 zaken bemiddeling voorgesteld, maar liet vervolgens een van de betrokkenen weten daarop geen prijs te stellen.

Tot en met september hebben vertegenwoordigers van de Raad deelgenomen aan ruim 20 bijeenkomsten en hebben zij daarnaast actief meegewerkt aan even zoveel publicaties en uitzendingen.

Meer berichten