Jaarrede, jaarverslag en wisseling leden

13 juni 2019

Redacties leggen meer en beter verantwoording af. Zij zijn, volgens de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek, transparanter in hun werkwijze en nemen klachten serieuzer.


Voorzitter Frits van Exter zei dit woensdag 12 juni bij de jaarvergadering van de Raad in Hilversum. Hij baseert zich mede op de behandeling van klachten in 2018. Zo beoordeelde de Raad dertien zaken waarin het ook ging om de wijze waarop hoofdredacties klachten hadden behandeld. In tien gevallen luidde het oordeel ‘zorgvuldig’, drie keer was het ‘onzorgvuldig’. Dit jaar is tot nog toe vergelijkbaar: drie keer zorgvuldig, één keer onzorgvuldig. Van Exter noemde het een aanwijzing dat redacties ‘meer en beter verantwoording afleggen.’

De Raad is een onafhankelijke instantie van de media voor de beoordeling van klachten over journalistiek gedrag. Op de jaarvergadering heeft de Raad zijn jaarverslag over 2018 vastgesteld.
In het verslagjaar zijn 75 klachten in behandeling genomen. Daarnaast zijn nog eens 21 klachten ontvangen, die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. De Raad hield 14 zittingen waarop 63 zaken zijn behandeld.
In 2018 heeft de Raad 53 conclusies gegeven, een stijging van 15% ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij steeg opnieuw het percentage zaken waarin media gelijk kregen – en hun handelwijze journalistiek zorgvuldig werd bevonden – en wel van 41 naar 50%. Daarnaast werden 14 zaken afgedaan door een beslissing van de voorzitter en secretaris van de Raad.

De conclusies van de Raad hebben betrekking op 29 verschillende media. Het grootste deel van de uitspraken heeft betrekking op publicaties van dagbladen. Dit aandeel steeg in de afgelopen jaren van rond de 50% in de jaren 2015-2016 naar 62% in 2017 tot bijna 75% in 2018. De stijging werd overigens veroorzaakt door de regionale dagbladen (van 29 naar 41%); het percentage landelijke dagbladen bleef nagenoeg gelijk (32%).

In meer dan de helft van de zaken werd geklaagd over onjuiste c.q. tendentieuze berichtgeving en/of het niet (goed) toepassen van wederhoor. Daarnaast had een belangrijk deel van de klachten betrekking op selectie van nieuws, schending van de privacy en de klachtafhandeling. In het jaarverslag zijn de samenvattingen van de uitspraken gerubriceerd naar onderwerp.

Verder bevat het jaarverslag de voorwoorden van Guikje Roethof en Frits van Exter – voorzitters van de Stichting Raad voor de Journalistiek respectievelijk de Raad – en een overzicht van publicaties en bijeenkomsten waaraan medewerkers van de Raad hebben meegewerkt en deelgenomen.

Ten slotte is afscheid genomen van Raadsleden de heer mr. I.R.J. Barends, de heer dr. H.J. Evers en mevrouw dr. Y.M. de Haan. De heer dr. H.P. Groenhart en mevrouw mr. N. van Herten zijn tot Raadslid benoemd.

Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Raad, waar ook de volledige samenstellingen van de Raad en het bestuur zijn te vinden.

De toespraak van Frits van Exter is als blog op de site geplaatst.

Meer berichten