Jaarverslag 2016 en wisseling leden

2 juni 2017

Op de jaarvergadering van 1 juni jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2016 vastgesteld. In het verslagjaar ontving de Raad 64 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 58 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 122 klachten is het aantal van vorig jaar met 60% gestegen. Verder ontving de Raad 6 herzieningsverzoeken.

De Raad heeft 48 conclusies gegeven, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015 (25 conclusies). Daarbij steeg het percentage waarin de journalistieke handelwijze (deels) onzorgvuldig werd bevonden van 27 naar 37 procent, terwijl het percentage zorgvuldig bevonden journalistieke gedragingen daalde van 38 naar 25 procent. In de overige gevallen onthield de Raad zich van een oordeel, is de klacht niet inhoudelijk behandeld of betrof het een afgewezen verzoek tot herziening. Daarnaast werden 19 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris. Van 5 in 2016 behandelde klachten is de conclusie genomen in 2017.

De conclusies hebben betrekking op 34 verschillende media en op 1 individuele journalist. Net als voorgaande jaren betreft het grootste deel van de uitspraken publicaties van dagbladen. In vergelijking tot vorig jaar is opvallend dat het percentage klachten tegen regionale dagbladen aanmerkelijk toenam, terwijl het aandeel van de landelijke dagbladen daalde. Bij de publieke omroep steeg juist het percentage klachten tegen de landelijke omroepen, terwijl het aandeel van de regionale omroep afnam.


In verreweg de meeste gevallen werd geklaagd over onjuiste c.q. tendentieuze berichtgeving, het niet (goed) toepassen van wederhoor en schending van de privacy. Daarnaast had een belangrijk deel van de zaken betrekking op de klachtafhandeling en het gebruik van bronnen. In het jaarverslag zijn de samenvattingen van de uitspraken gerubriceerd naar onderwerp.

Verder bevat het jaarverslag een gezamenlijk voorwoord van Folkert Jensma en Frits van Exter – voorzitters van de Stichting Raad voor de Journalistiek respectievelijk de Raad – en een overzicht van publicaties en bijeenkomsten waaraan medewerkers van de Raad hebben meegewerkt en deelgenomen.

Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Raad, zie Jaarverslag. Een schriftelijk exemplaar kan worden aangevraagd bij het secretariaat.

Tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering heeft Frits van Exter een voordracht gehouden waarin hij onder meer inging op de aanzienlijke stijging van het aantal klachten in het afgelopen jaar.

Ten slotte is afscheid genomen van Raadslid mevrouw M.J. Rietkerk en bestuurslid de heer mr. drs. M.M.P.M. Kreyns. De heer L.C. Hauben (hoofdredacteur L1) is tot Raadslid benoemd en de heer T. Nauta is (namens NDP Nieuwsmedia) toegetreden tot het stichtingsbestuur. De volledige samenstellingen van de Raad en het bestuur zijn te vinden op de website van de Raad.

Meer berichten