Jaarverslag 2015 en wisseling leden Raad

3 juni 2016

Op de jaarvergadering van 2 juni jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2015 vastgesteld.

In het verslagjaar ontving de Raad 45 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 32 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 77 klachten is het aantal van vorig jaar met bijna 25% gestegen. Dit kan onder meer worden verklaard door de vereenvoudiging van de klachttermijnen per 1 augustus. Verder ontving de Raad 5 herzieningsverzoeken.

De Raad heeft 25 conclusies gegeven, waarvan in 8 gevallen de journalistieke handelwijze (gedeeltelijk) onzorgvuldig werd bevonden en in 11 zaken zorgvuldig. In de overige gevallen onthield de Raad zich van een oordeel, is de klacht niet inhoudelijk behandeld of betrof het een toe- dan wel afgewezen verzoek tot herziening. De conclusies hebben betrekking op 19 verschillende media en verder op 2 individuele journalisten.
Daarnaast werden 12 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris. Van 5 in 2015 behandelde klachten is de conclusie genomen in 2016.

In verreweg de meeste gevallen werd geklaagd over onjuiste c.q. tendentieuze berichtgeving, het niet (goed) toepassen van wederhoor en schending van de privacy. Daarnaast had een belangrijk deel van de zaken betrekking op de selectie van nieuws en het gebruik van bronnen. In het jaarverslag zijn de samenvattingen van de uitspraken gerubriceerd naar onderwerp.

Verder bevat het jaarverslag het voorwoord van Folkert Jensma (voorzitter Stichting Raad voor de Journalistiek en voorzitter a.i. van de Raad) en een overzicht van publicaties en bijeenkomsten waaraan medewerkers van de Raad hebben meegewerkt en deelgenomen.

Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Raad, zie Jaarverslag. Een schriftelijk exemplaar kan worden aangevraagd bij het secretariaat.

Tijdens het openbare gedeelte van de jaarvergadering heeft Folkert Jensma een voordracht gehouden waarin hij onder meer inging op het wetsvoorstel over het verschoningsrecht voor journalisten en de suggestie deed om in het algemeen meer betekenis toe te kennen aan de vraag of individuele media wel of niet meewerken aan zelfregulering. Een samenvatting van de voordracht is als blog op de website gepubliceerd.

Tenslotte heeft de Raad afscheid genomen van Raadslid drs. ir. M.C.N. Mokveld. De heer S. Kuijper (hoofdredacteur/directeur Nederlands Dagblad) is tot Raadslid benoemd. De volledige samenstelling van de Raad is te vinden op de website onder ‘Raad – samenstelling’.

Meer berichten