Jaarverslag 2013

27 maart 2014

Op de jaarvergadering van 26 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2013 vastgesteld.
 
In het verslagjaar ontving de Raad 90 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 30 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 120 klachten is het aantal van vorig jaar met bijna 13% gestegen. Verder ontving de Raad 6 herzieningsverzoeken. Er werd in 3 zaken een poging tot bemiddeling ondernomen. 

De Raad nam 61 conclusies, waarvan in 26 gevallen de klacht (gedeeltelijk) gegrond werd verklaard en in 31 zaken ongegrond. In de overige gevallen achtte de Raad zichzelf onder meer onbevoegd of de klager niet-ontvankelijk. Daarnaast werden 15 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris, bijna een verdubbeling van het aantal in 2012. Van 18 in 2013 behandelde klachten volgt de conclusie in 2014.

De conclusies hebben betrekking op 42 verschillende media en 1 boek. Terwijl het percentage klachten over regionale dagbladen sterk afnam in 2012, is dit in 2013 weer gestegen: in 2012 was dit iets meer dan 25% van het totaal, in 2013 bijna 32%. Ook de percentages klachten tegen de publieks- en opinietijdschriften en de vakbladen stegen: van 2,8 naar 8,2% respectievelijk van 1,4 naar 6,6% van het totaal. Het aantal klachten tegen de omroepen laat een omgekeerde beweging zien en is verhoudingsgewijs bijna gehalveerd: de sector was in 2012 nog goed voor ruim 31% van het aantal klachten, maar in 2013 bedraagt dit aandeel ongeveer 16%. De klachten tegen de landelijke dagbladen en internetpublicaties zijn procentueel gezien ongeveer gelijk gebleven: ongeveer 20 respectievelijk 8% van het totaal.
 
In verreweg de meeste gevallen werd geklaagd over onjuiste c.q. tendentieuze berichtgeving, het niet (goed) toepassen van wederhoor en schending van de privacy. Daarnaast had een belangrijk deel van de zaken betrekking op het gebruik van bronnen.
 
Per 1 november 2013 heeft de Raad een nieuwe werkwijze ingevoerd. Daarbij worden klachten in beginsel alleen in behandeling genomen nadat het aangesproken medium eerst zelf de gelegenheid had daarover te beslissen. Verder spant de Raad zich sindsdien in geen juridische terminologie meer te gebruiken. In zijn beoordeling gebruikt de Raad nu de term journalistiek zorgvuldig of onzorgvuldig. De nieuwe werkwijze wordt na een jaar geëvalueerd.
 
In het jaarverslag zijn de samenvattingen van de uitspraken gerubriceerd naar onderwerp. Daarnaast bevat het jaarverslag voorwoorden van Folkert Jensma (voorzitter Stichting Raad voor de Journalistiek) en Hans Laroes (voorzitter van de Raad), een uitleg over de wijziging van de klachtprocedure en een overzicht van publicaties en bijeenkomsten waaraan medewerkers van de Raad hebben meegewerkt en deelgenomen.
 
Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Raad, zie Jaarverslag. Een schriftelijk exemplaar kan worden aangevraagd bij het secretariaat.
 
Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam-Zuidoost
Tel: 020 – 31 23 930 / Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl – Website: www.rvdj.nl – Twitter: www.twitter.com/RVDJ_NL

Meer berichten