Jaarverslag 2012

7 maart 2013

Op de jaarvergadering van 5 maart jl. heeft de Raad voor de Journalistiek zijn jaarverslag over 2012 vastgesteld.
In het verslagjaar ontving de Raad 85 klachten die in behandeling zijn genomen en daarnaast nog eens 22 klachten die door de klager uiteindelijk niet zijn doorgezet. Met dit totaal van 107 klachten is het aantal van vorig jaar met ruim 25% gestegen. Dit kan worden verklaard door het openstellen van de mogelijkheid - medio 2012 - om via een online klachtformulier een klacht in te dienen. Verder ontving de Raad 8 herzieningsverzoeken. Er werd in 12 zaken een poging tot bemiddeling ondernomen.
De Raad deed 65 uitspraken, waarvan in 23 gevallen de klacht (gedeeltelijk) gegrond werd verklaard en in 28 zaken ongegrond. In de overige gevallen achtte de Raad zichzelf onder meer onbevoegd of de klager niet- ontvankelijk. Daarnaast werden 8 klachten in eerste instantie afgedaan middels een beslissing van de voorzitter en secretaris. Van 8 in 2012 behandelde klachten volgt de uitspraak in 2013.

De uitspraken hebben betrekking op 46 verschillende media en verder op 3 individuele journalisten. Opvallend is de afname van het aantal uitspraken tegen de regionale dagbladen. In 2011 was dat nog 44% van het totaal, in 2012 iets meer dan een kwart. De klachten tegen de landelijke dagbladen en de landelijke publieke omroepen laten een omgekeerde beweging zien: deze stegen met 6% respectievelijk 10% en waren per sector goed voor ongeveer 20% van het totaal aantal klachten.

In verreweg de meeste gevallen werd geklaagd over onjuiste c.q. tendentieuze berichtgeving, het niet (goed) toepassen van wederhoor en schending van de privacy. Daarnaast had een belangrijk deel van de zaken betrekking op het gebruik van bronnen en undercover-journalistiek.

In het jaarverslag zijn de samenvattingen van de uitspraken gerubriceerd naar onderwerp. Daarnaast bevat het jaarverslag voorwoorden van Folkert Jensma (voorzitter Stichting Raad voor de Journalistiek) en Victor Lebesque (in 2012 voorzitter van de Raad), en een overzicht van publicaties en bijeenkomsten waaraan medewerkers van de Raad hebben meegewerkt en deelgenomen.

Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Raad Jaarverslag 2012. Een schriftelijk exemplaar kan worden aangevraagd bij het secretariaat.

Amsterdam, 7 maart 2013

Raad voor de Journalistiek
Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Hogehilweg 6, 1101 CC Amsterdam-Zuidoost
Tel: 020 – 31 23 930 / Fax: 020 – 31 23 934
E-mail: raad@rvdj.nl – Website: www.rvdj.nl – Twitter: www.twitter.com/RVDJ_NL

Meer berichten