Aanpassing Leidraad Raad voor de Journalistiek

5 mei 2008

De Raad voor de Journalistiek heeft in de loop der jaren algemene standpunten geformuleerd die op eigen initiatief zijn ontwikkeld dan wel in oordelen over klachten tegen journalisten en media zijn vastgelegd. De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad die de Raad op zijn jaarvergadering van 24 april 2007 heeft gepresenteerd.

De Raad beziet zo nodig, en in elk geval jaarlijks, of het opportuun is de leidraad aan te passen. Uitspraken van de Raad in 2007 en begin 2008 over internetzaken – RvdJ 2007/7, RvdJ 2007/38, RvdJ 2007/67 en RvdJ 2008/6-2008/8 – én de groeiende journalistieke praktijk met betrekking tot reacties op websites maken aanvulling van de leidraad gewenst.

De Raad heeft op zijn jaarvergadering van 22 april 2008 besloten de leidraad te wijzigen als volgt:

Onder 2.2. ‘Bronnen’ invoering drie nieuwe artikelen:

2.2.6. De journalist gaat alleen over tot publicatie van (hyperlinks naar) vertrouwelijke rapporten, of gedeelten ervan, wanneer de publicatie ervan voldoende nieuwswaarde heeft, een algemeen belang dient en geen onevenredig groot gevaar voor personen oplevert.

2.2.7. De redactie die door middel van een duidelijk aangegeven hyperlink verwijst naar informatie van derden, is niet zonder meer verantwoordelijk voor de inhoud van de onderliggende informatie. Wel dient zij steeds een afweging te maken of het belang dat met het plaatsen van een hyperlink in de publicatie is gediend, zwaarder weegt dan de belangen die hierdoor mogelijk worden geschaad.

2.2.8. Internet met de hieraan gekoppelde zoekmachines heeft de toegankelijkheid van archiefbestanden sterk vergroot. Het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, weegt in beginsel zwaarder dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud. Slechts in bijzondere gevallen kan dit maatschappelijk belangrijke principe wijken voor een privébelang.

Onder 5. ‘Ingezonden brieven en reacties op websites’ invoering twee nieuwe artikelen:

5.4. De redactie heeft een verantwoordelijkheid voor de reacties van derden die onder artikelen op haar website verschijnen, maar gelet op de aard van het internet kan van de redactie niet verwacht worden dat zij al deze reacties vooraf controleert. Wel kan de redactie besluiten eenmaal geplaatste reacties te verwijderen.

5.5. Als een reactie op een artikel op de website een ernstige beschuldiging of een diffamerende uitlating jegens een of meer herkenbare personen bevat, dient de redactie op verzoek van de betrokkene(n) te onderzoeken of voor de beschuldiging of de aantijging een feitelijke grond bestaat, en indien dit niet het geval is, de reactie te verwijderen.
De leidraad kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Raad via e-mail: raad@rvdj.nl of telefonisch: 020-6735727. Verder kan de leidraad worden gedownload: Leidraad RvdJ - april 2007 en Leidraad RvdJ – aanpassing april 2008

Meer berichten