Aanpassing Leidraad Raad voor de Journalisitiek

28 september 2010

De Raad voor de Journalistiek heeft in de loop der jaren algemene standpunten geformuleerd die op eigen initiatief zijn ontwikkeld dan wel in oordelen over klachten tegen journalisten en media zijn vastgelegd. De standpunten over wat de Raad wel of niet vindt passen bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de journalist, zijn samengevat en per onderwerp gegroepeerd in een leidraad die de Raad op zijn jaarvergadering van 24 april 2007 heeft gepresenteerd en in april 2008 voor het eerst heeft gewijzigd.

De Raad beziet zo nodig, en in elk geval jaarlijks, of het opportuun is de Leidraad aan te passen. Naar aanleiding van diverse klachtzaken alsmede het op 25 mei jl. gehouden debat over berichtgeving inzake de vliegramp in Tripoli en de daarop volgende ambtshalve uitspraak van de Raad (RvdJ 2010/35) heeft de Raad besloten de Leidraad op diverse punten te wijzigen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

de geheel herziene redactie van punt 2.1.7. (oud punt 2.1.6.)

Het staat een journalist vrij een telefoongesprek op te nemen wanneer dit nodig is om een onbetwistbare en zo adequaat mogelijke weergave van het besprokene te kunnen publiceren. Wanneer hij de geluidsopname zelf, of delen daarvan, openbaar wil maken, dient hij echtervooraf toestemming van de geïnterviewde te verkrijgen.

en nieuw ingevoerd punt 2.4.9.

Bij het benaderen van slachtoffers van ongevallen en rampen en hun nabestaanden behoort de journalist rekening te houden met het recht van betrokkenen om met rust te worden gelaten. De journalist dient terughoudend te zijn indien de weerloosheid of geestelijke toestand van betrokkenen daartoe aanleiding geeft. Bij publicaties over ongevallen en rampen vermijdt hij zoveel mogelijk dat slachtoffers en nabestaanden daardoor nadeel zullen ondervinden, dat hen extra leed wordt aangedaan of dat het verwerkingsproces wordt bemoeilijkt. Met het oog daarop dient de journalist informatie over slachtoffers en nabestaanden die niet noodzakelijk is om de aard en ernst van ongeval of ramp weer te geven, achterwege te laten.

De Leidraad kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Raad via e-mail: raad@rvdj.nl of telefonisch: 020-3123930. Verder kunnen de Leidraad en een overzicht van alle wijzigingen met toelichting daarop worden gedownload via Leidraad.

Meer berichten