2014/48 niet-inhoudelijk-behandeld

Samenvatting

Omdat ThePostOnline niet meedoet aan de procedure van de Raad voor de Journalistiek, heeft de Raad de klacht van X tegen journalist M. Koster en ThePostOnline niet inhoudelijk behandeld. De Raad gaat dan alleen tot behandeling van de klacht over in het bijzondere geval dat deze van algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken. 

Conclusie van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
M. Koster en de hoofdredacteur van ThePostOnline
 
De heer X (klager) heeft op 22 augustus 2014 een klacht ingediend tegen M. Koster en de hoofdredacteur van ThePostOnline. Het secretariaat van de Raad heeft de klacht op 25 augustus 2014 aan ThePostOnline gestuurd met het verzoek daarop te reageren en de klacht door te sturen naar M. Koster. Vervolgens verscheen op 28 augustus 2014 op ThePostOnline.nl een artikel met de kop “Boze man klaagt ThePostOnline aan bij Raad voor Journalistiek”. Dit artikel bevat onder meer de volgende passage:
“Bij ThePostOnline erkennen wij dan ook geen enkele Raad voor de Journalistiek, (…)”
Naar aanleiding daarvan heeft de secretaris van de Raad in een brief van 3 september 2014 aan ThePostOnline laten weten dat de Raad van het hiervoor bedoelde artikel heeft kennisgenomen en meegedeeld dat indien ThePostOnline niet binnen de termijn van drie weken inhoudelijk heeft geantwoord, dit als een stilzwijgende afwijzing wordt beschouwd. De hoofdredacteur en M. Koster hebben niet op de klacht gereageerd.
 
De zaak is besproken op de zitting van de Raad van 19 september 2014 op basis van de schriftelijke stukken.
 
DE FEITEN
 
Op 21 augustus 2014 verscheen op ThePostOnline.nl een artikel van de hand van M. Koster met de kop “Deel van joden in Schilderswijk wil vertrekken na rellen”. Klager is in het artikel genoemd.
 
HET STANDPUNT VAN KLAGER
 
Klager voert aan dat hij geen toestemming heeft gegeven voor het vermelden van zijn naam bij zo’n gevoelig onderwerp. Door die vermelding is hij in gevaar gebracht, vanwege eerdere uitingen van ISIS-aanhangers in de wijk. Volgens klager bestaat voor het vermelden van zijn naam geen meerwaarde. De journalist wist dat hij niet geïnterviewd wilde worden en dat het om een artikel ging waarbij de veiligheid van mensen in het geding is. Klager wijst erop dat de namen van meerdere geïnterviewden wél zijn aangepast. Hij heeft aan ThePostOnline verzocht zijn naam uit het artikel te verwijderen, maar dat verzoek is niet gehonoreerd.
 
BEOORDELING OF DE KLACHT VAN ALGEMENE STREKKING OF PRINCIPIEEL BELANG IS
 
Sinds 1 november 2013 is in artikel 9 lid 5 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad het volgende bepaald: “Indien de klacht is ingediend tegen een medium dat of een journalist die zich uit beginsel niet verweert, ziet de Raad af van behandeling, tenzij de klacht volgens de Raad van algemene strekking of principieel belang is.”
 
De hoofdredacteur van ThePostOnline heeft zich op principiële gronden niet verweerd. De Raad zal dan ook slechts tot behandeling van de klacht overgaan in het bijzondere geval dat deze van een algemene strekking of principieel belang is. Daarvan is hier niet gebleken.
 
De Raad vindt hier niet dat de strekking van de klacht het belang van klager in zodanige mate overstijgt, dat daarmee sprake zou zijn van een algemene strekking. Er is geen sprake van een klacht met betrekking tot een onderwerp waarbij de belangen van (zeer) velen betrokken kunnen zijn.
Ook heeft de Raad geen aanknopingspunten kunnen vinden voor de conclusie dat de klacht betrekking heeft op elementen van het journalistieke proces waarover de Raad zich niet eerder heeft uitgelaten, zodat de klacht van principieel belang zou zijn. De klacht gaat over privacyschending. De Raad heeft hierover in zijn Leidraad algemene uitgangspunten geformuleerd, die in diverse conclusies zijn uitgewerkt. Dat M. Koster en ThePostOnline wellicht hebben gehandeld in strijd met de door de Raad gehanteerde criteria, maakt niet dat de klacht van principieel belang is.
 
De Raad ziet dan ook geen aanleiding de klacht inhoudelijk te behandelen.
 
Relevant artikel uit het Reglement voor de werkwijze van de Raad: 9 lid 5
Relevant punt uit de Leidraad van de Raad: 2.4.1.
 
CONCLUSIE
 
De klacht is niet van algemene strekking of principieel belang en wordt daarom niet inhoudelijk behandeld.
 
Zo vastgesteld door de Raad op 7 november 2014 door mw. mr. A.E. van Montfrans, voorzitter, mw. dr. Y.M. de Haan, ir. B.L. Hooghoudt, mw. H.M.M. Nietsch en mw. M.J. Rietkerk, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.