2013/47 ongegrond

Samenvatting

Klager is carrousellid en hij maakt bezwaar tegen het artikel “Logies bij strand Castricum stap dichterbij”. Volgens hem is ten onrechte vermeld dat hij zijn echtgenote zou hebben gesteund, toen haar de mond werd gesnoerd op de vergadering waarvan verslag is gedaan. Voor de lezer is voldoende duidelijk dat de publicatie een beschrijving bevat van wat Tromp tijdens de openbare bijeenkomst heeft ervaren en waargenomen. Niet is gesteld dat klager zich mondeling heeft geuit. De interpretatie van Tromp aan klagers reactie wordt in ieder geval ondersteund door een aantal verklaringen en waarnemingen van deelnemers aan de bijeenkomst. Niet aannemelijk is geworden dat een verkeerd beeld of onzorgvuldige beschrijving is gegeven van wat op de carrouselvergadering is gebeurd. Bij berichtgeving van feitelijke aard, zoals verslagen van openbare bijeenkomsten, behoeft de journalist in beginsel geen wederhoor toe te passen. Klager heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel zijn belang zodanig raakt dat wederhoor toch was geboden.

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
R. Glass
 
tegen
 
G. Tromp en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad
 
Bij online klachtenformulier van 22 mei 2013 en aanvullende e-mails van diezelfde dag met vier bijlagen heeft R. Glass te Limmen (hierna: klager) een klacht ingediend tegen G. Tromp en de hoofdredacteur van het Noordhollands Dagblad (hierna: verweerders). Vervolgens heeft klager bij brief van 28 mei 2013 nog twee bijlagen overgelegd. I. van Rij, chef redactie Dagblad Kennemerland, heeft namens Tromp op de klacht geantwoord in een brief van 5 juli 2013 met drie bijlagen. Klager heeft daarop nog gereageerd in een e-mail van 7 juli 2013 met vier bijlagen. Ten slotte heeft klager bij e-mail van 9 juli 2013 nog vier bijlagen overgelegd. De hoofdredactie van het Noordhollands Dagblad heeft niet op de klacht gereageerd.
 
De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 12 juli 2013. Klager is daar verschenen, vergezeld door zijn echtgenote G. Glass-Langenberg en A. Lute, voorzitter van het Platform Ons Strand. Aan de zijde van verweerders was Tromp aanwezig, vergezeld door J.G.C. Timmers, lid van de redactieraad van HDC Media, en R. de Haan, gemeenteraadslid en fractievoorzitter van De Vrije Lijst. Ter zitting heeft klager nog twee stukken overgelegd. Verweerders hebben daartegen geen bezwaar gemaakt.
 
DE FEITEN
 
Op 30 maart 2013 is in het Noordhollands Dagblad/Dagblad Kennemerland een artikel van de hand van Tromp verschenen onder de kop “Logies bij strand Castricum stap dichterbij”. De publicatie wordt ingeleid als volgt:
“Het plan voor het logies (12 kamers) bij Strand 10 op het Castricumse strandplateau is een stap dichterbij. De raad stemt over twee weken waarschijnlijk in met een verklaring van geen bedenkingen.”
Verder bevat het artikel de volgende passage:
“De meest opmerkelijke bijdrage kwam van de echtgenote van GroenLinkser Rob Glass. Na haar inbreng over de problemen op het strand [...], stond ze aan het einde van de discussie weer achter de microfoon. Voorzitter Marcel Steeman snoerde haar de mond en vroeg haar te gaan zitten, iets dat zij weigerde. Dit resulteerde in een korte en felle discussie, waarin Glass vroeg of dit nu democratie is. Ze kreeg hierin steun van haar man, tot verbazing van de andere carrouselleden.”
 
DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN
 
Klager stelt dat in het artikel niet waarheidsgetrouw wordt bericht, omdat daarin ten onrechte is vermeld dat hij zijn vrouw heeft gesteund tijdens de discussie die zij had met de voorzitter. Volgens klager heeft hij niet gereageerd op het voorval.
Als ondersteuning van zijn standpunt heeft hij een aantal getuigenverklaringen en een geluidsopname overgelegd. Klager meent dat het artikel geen juiste weergave bevat van hetgeen gebeurde op de carrouselvergadering en dat daardoor een verkeerd beeld van hem is geschetst. Dat schaadt hem in zijn functioneren als carrousellid en tast zijn geloofwaardigheid aan. Ter zitting heeft klager er nog op gewezen dat geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.
 
Tromp stelt dat zij op de vergadering aanwezig is geweest en de reactie van klager heeft geïnterpreteerd zoals zij in het artikel heeft weergegeven. Volgens haar hebben minstens zes personen, die bij de bewuste vergadering aanwezig waren, verklaard dat het verslag in de krant een correcte weergave was van het gebeurde tijdens de carrouselvergadering. Tromp heeft twee schriftelijke verklaringen overgelegd. Zij wijst er verder op dat de geluidsopname geen compleet audioverslag van de vergadering bevat, omdat door ingrijpen van de voorzitter niet alles is opgenomen. Dit wordt bevestigd door de verklaring van de voorzitter van de carrousel. Volgens Tromp wordt de juistheid van de berichtgeving verder bevestigd door de afsprakenlijst van het raadspresidium van de gemeenteraad van Castricum van 11 april 2013. Uit die afsprakenlijst blijkt dat de bewuste carrouselvergadering door het presidium is nabesproken en dat daarbij is gesproken over de rol van een raadslid/caroussellid als er een inspreker komt met wie het raadslid/caroussellid nauwe (familie)betrekkingen heeft.
 
BEOORDELING VAN DE KLACHT
 
Kern van de klacht is dat ten onrechte is vermeld dat klager zijn echtgenote zou hebben gesteund op de vergadering waarvan verslag is gedaan.
 
De Raad stelt vast dat het artikel een weergave behelst van een openbare bijeenkomst. Partijen verschillen van mening over de vraag of die weergave juist is. De Raad kan niet vaststellen wat de feitelijke gang van zaken op de vergadering is geweest. Voor de lezer is in ieder geval voldoende duidelijk dat de publicatie een beschrijving bevat van wat Tromp tijdens die bijeenkomst heeft ervaren en waargenomen. Daarin wordt niet gesteld dat klager zich mondeling heeft geuit. De interpretatie die door Tromp is gegeven aan de reactie van klager wordt in ieder geval ondersteund door een aantal verklaringen en waarnemingen van deelnemers aan de bijeenkomst. Volgens de Raad is niet aannemelijk geworden dat in het artikel een verkeerd beeld of onzorgvuldige beschrijving is gegeven van wat op de carrouselvergadering is gebeurd. Dat andere aanwezigen de gebeurtenis op een andere manier hebben ervaren doet hieraan niet af.
Verder overweegt de Raad dat een journalist bij berichtgeving van feitelijke aard, zoals verslagen van openbare bijeenkomsten, in beginsel geen wederhoor behoeft toe te passen. Klager heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het artikel zijn belang zodanig raakt dat wederhoor niettemin was geboden. (zie punt 2.3.4. van de Leidraad van de Raad)
 
Gelet op het voorgaande bestaat geen aanleiding voor de conclusie dat verweerders journalistiek onzorgvuldig jegens klager hebben gehandeld.
 
BESLISSING
 
De klacht is ongegrond.  
 
Aldus vastgesteld door de Raad op 10 september 2013 door mr. C.A. Streefkerk, voorzitter, drs. G.J.P. Kloosterhuis, drs. ir. M.C.N. Mokveld, mw. H.M.M. Nietsch en mw. J.R. van Ooijen, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. J.M. Leurs, plaatsvervangend secretaris.