2007/22 niet-ontvankelijk

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van
 
X
 
tegen
 
de hoofdredacteur van ‘4 in het Land’ (RTL 4)
 
Bij brief van 1 februari 2007 heeft mw. mr. C. Grondsma, advocaat te Leeuwarden, namens X (hierna: klager) een klacht ingediend tegen de hoofdredacteur van RTL 4 ‘4 in het Land’ (hierna: verweerder). Vervolgens heeft de secretaris van de Raad klager bij brief van 6 februari 2007 verzocht gemotiveerd aan te geven waarom naar zijn mening sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2a lid 4 van het Reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek. Mr. Grondsma heeft daarop geantwoord in een schrijven van 8 februari 2007. Verweerder heeft niet op de klacht gereageerd.
 
Ter zitting van 30 maart 2007 heeft de Raad de ontvankelijkheid van klager beoordeeld. Partijen zijn daar niet verschenen.
 
HET STANDPUNT VAN KLAGER
 
Klager maakt bezwaar tegen een uitzending van het televisieprogramma ‘4 in het Land’ (RTL 4) van 19 oktober 2006. Hij stelt dat de uitzending ernstige en onjuiste beschuldigingen aan zijn adres bevat. Verweerder heeft bovendien ten onrechte nagelaten wederhoor toe te passen en geweigerd te rectificeren, aldus klager.
 
BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID
 
Artikel 2, tweede lid, aanhef en onder b, van het Reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek luidt: “Het klaagschrift moet zijn gedagtekend en ondertekend en bevatten: (…) b. de feiten en gronden waarop de klacht berust.”
Daaruit kan worden afgeleid dat de klacht moet zijn voorzien van de publicatie waarop deze betrekking heeft. Dat kan een fotokopie van een artikel zijn of – als het gaat om radio of televisie – een opname van de betreffende uitzending of eventueel de uitgetypte letterlijke tekst. In de brochure van de Raad wordt aan deze eis aandacht besteed, zodat klager daarvan op de hoogte kan zijn.
 
Klager heeft, hoewel daartoe door de Raad te zijn uitgenodigd, geen opname van de gewraakte uitzending noch de uitgetypte letterlijke tekst overgelegd. Het klaagschrift is derhalve niet voor behandeling vatbaar, zodat klager in zijn klacht niet-ontvankelijk is.
 

BESLISSING
 
Klager is niet-ontvankelijk in zijn klacht.
 
De Raad verzoekt verweerder bij voorkeur aan deze beslissing aandacht te besteden in een uitzending van RTL 4 ‘4 in het Land’ en anders deze beslissing integraal of in samenvatting op zijn website dan wel in een ander daartoe geëigend medium te publiceren.
 
Aldus  vastgesteld  door de  Raad op 15 mei 2007 door  mw. mr. H. Troostwijk, voorzitter, drs.  G.H.J.M. Bueters,  drs. G.T.M.  Driehuis, mw. drs. J.X. Nabibaks en mw. drs. I. Wassenaar, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris, en mw. mr. L. Bultman‑den Haan, plaatsvervangend secretaris.