2001/11 niet-ontvankelijk

Beslissing van de Raad voor de Journalistiek
inzake de klacht van

F. Hartman

tegen

H. Doornbos

Bij brieven van 30 december 2000 met twee bijlagen, van 18 januari 2001 en van 3 februari 2001 heeft F. Hartman te Amstelveen (klager) een klacht ingediend tegen H. Doornbos (verweerder). Hierop heeft J. McGonigal, plaatsvervangend hoofdredacteur GPD, namens Doornbos gereageerd bij brief van 22 februari 2001. Doornbos heeft het verweer nog nader toegelicht in een e-mailbericht van 27 februari 2001.

De zaak is behandeld ter zitting van de Raad van 30 maart 2001 buiten aanwezigheid van partijen.

DE FEITEN

In het tijdschrift Ravage is geruime tijd geleden een artikel verschenen van de hand van verweerder, die toentertijd als Balkan-correspondent voor NOS Radio, de Geassocieerde Persdienst en VNU-dagbladengroep in voormalig Joegoslavië verbleef. Het artikel bevat, in de vorm van een dagboek, de opinie van verweerder over de gebeurtenissen aldaar.

DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

Klager stelt dat verweerder zich op een denigrerende en subjectieve wijze heeft uitgelaten over de Servische bevolking als geheel. Verweerder ontkent in het artikel de holocaust die door de Kroaten is begaan tegen Serviërs, joden en zigeuners, hetgeen vergelijkbaar is met het ontkennen van de holocaust door de Nazi's gedurende de Tweede Wereldoorlog, aldus klager. Volgens hem ontkent verweerder historisch vaststaande feiten, waardoor hij zich als Nederlands burger gekwetst voelt, en hij als rechtstreeks belanghebbende bij een oordeel van de Raad moet worden aangemerkt.

Volgens verweerder heeft hij nooit bewust of onbewust klager persoonlijk, noch enige bevolkingsgroep op de Balkan, gekwetst en dient de Raad de klacht niet-ontvankelijk te verklaren.

BEOORDELING VAN DE ONTVANKELIJKHEID

In artikel 2 lid 1 van het Reglement van de Raad is bepaald dat een klaagschrift moet worden ingediend door een 'rechtstreeks belanghebbende'. Zoals de Raad ook onlangs nog heeft overwogen - inzake de klacht van Spaans e.a. tegen de Haagsche Courant, RvdJ 2001/01 - kan een klager als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de gewraakte publicatie direct betrokken is en hij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is geraakt.
Het een noch het ander doet zich hier voor.

Met betrekking tot publicaties als de onderhavige, die geen individuen maar (bevolkings)groepen betreffen, zou een klacht ingediend door een instantie die - blijkens haar statuten - tot doel heeft de belangen van de desbetreffende groeperingen te behartigen (zie bijvoorbeeld: Stichting Bestrijding Antisemitisme tegen VPRO Gids, RvdJ 1999/74) mogelijk wel ontvankelijk zijn.

BESLISSING

De Raad verklaart klager in zijn klacht niet-ontvankelijk.

De Raad verzoekt verweerder deze beslissing integraal of in samenvatting in Ravage te (laten) publiceren.

Aldus vastgesteld door de Raad op 20 april 2001 door mr. J.B. Fleers, voorzitter, H. van Gessel, M.J. Kes, mw. C.D. Smolders en drs. P. Sijpersma, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. D.C. Koene, secretaris.

Uitspraak 2001-11